Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Ieguvumi no ģimenes asistenta pakalpojuma

Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” un  Labklājības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā projekta “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās“ (projekta Nr. 9.2.1.1./15/I/001) aktivitātes “Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana” ietvaros īstenotajā pilotprojektā Cēsu novada ģimenēm ar bērniem ir iespējas saņemt  ģimenes asistenta pakalpojumu. Līdz šim ģimenes asistentu pakalpojumu saņēmušas  sešas ģimenes un to nodrošināja divi asistenti (katrs 0,3 slodze).

Katra ģimene un ģimenes situācija ir atšķirīga un neatkārtojama, tādēļ ģimenes asistentam “darba instrumenti” ir jāizvēlas un jāizmanto individuāli un atbilstīgi situācijai.

Tāpēc ģimenes asistentu pakalpojuma sniedzējiem ir ļoti svarīgas iegūtās  profesionālās zināšanas, profesionālo kompetenču, zināšanu un prasmju kopums,  ģimenes asistenta individuālās rakstura iezīmes un dzīves pieredze, kā arī  vietējās kopienas resursu pārzināšana.

Ko iegūst personas un  ģimenes?

  • iespēju saņemt individuālu, praktisku, izglītojošu un regulāru sociālo pakalpojumu, kā rezultātā cilvēks spēj patstāvīgi  vai ar nelielu atbalstu uzlabot savu dzīves kvalitāti un attīstīt spējas patstāvīgi sociāli funkcionēt, iekļauties sabiedrībā un palīdzēt pašam sev.

Ko iegūst sabiedrība (Cēsu novada pašvaldība)?

  • sabiedrības locekļus, kuri patstāvīgi vai ar nelielu ģimenes asistenta atbalstu spēj pārvarēt radušās grūtības, attīstot spējas patstāvīgi sociāli funkcionēt, integrēties darba tirgū, izglītības iestādēs un sabiedrībā.
  • praktiskam darbam sagatavotus, izglītotus profesionāļus izglītojoša un praktiska atbalsta sniegšanai personām vai ģimenēm, kur spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā dažādu sociālu, garīgu, fizisku traucējumu dēļ ir apgrūtinātas;
  • papildus resursu Sociālā dienesta sociālajiem darbiniekiem – komandas locekli un atbalstu sociālā gadījuma vadīšanas procesā;
  • jaunu sociālo pakalpojumu klienta dzīvesvietā un sociālajā vidē.

Ko iegūst ģimenes asistenti?

  • Vispusīgas klātienes apmācības, kā ietvaros sniegtas zināšanas par pakalpojuma mērķiem, uzdevumiem, klientu mērķu grupu raksturīgākajām pazīmēm un darba metodēm;
  • Pastāvīga darba attiecības Sociālajā dienestā un sociālās garantijas.

Datums: 2021. gada 3. novembris