Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novadā saņem projekta “Vidzeme iekļauj" sociālos pakalpojums

Cēsu novadā saņem projekta “Vidzeme iekļauj" sociālos pakalpojums

Lai novērstu institucionālās aprūpes dominanci un veidotu personu ar ierobežotām iespējām cilvēktiesības respektējošu dzīves vidi Latvijā, laika posmā no 2015. līdz 2022. gadam norisinās deinstitucionalizācijas (turpmāk – DI) projekts, kurā iesaistījies arī Cēsu novads.

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības locekļu ar ierobežotām iespējām tiesību aizsardzību, pašnoteikšanās veicināšanu un pilnvērtīgas dzīves sabiedrībā nodrošināšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem.

Vidzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Vidzeme iekļauj” (Vienošanās Nr. 9.2.2.1/15/I/003) ietvaros tika veikta pilngadīgo personu ar garīga rakstura traucējumiem un bērnu ar invaliditāti funkcionālo spēju izvērtēšana un individuālo atbalsta plānu izstrāde. Šie plāni kļuva par pamatu turpmāk plānojot un ieviešot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus Cēsu novadā.

Katra projektā izvērtētā persona var saņemt savām vajadzībām atbilstošu pakalpojumu:

  • individuālo atbalstu – speciālista individuālas konsultācijas vai pakalpojumus;
  • grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu - mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā;
  • dienas aprūpes centra pakalpojumu – iespēju attīstīt pašaprūpes prasmes, palielināt pašnoteikšanās iespējas, saturīgi pavadīt brīvo laiku, attīstīt komunikācijas spējas un rast iespēju integrēties sabiedrībā;
  • specializēto darbnīcu pakalpojumu - sociālo prasmju attīstīšanu, noteiktu amata prasmju apguvi un iegūto zināšanu pielietošanu praksē, sekmējot garīgo, fizisko un intelektuālo attīstību.

Šobrīd Priekuļos, Cēsu prospektā 1, pieejams dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu pakalpojums, kā arī individuālās speciālistu konsultācijas personām ar garīga rakstura traucējumiem. Šī centra darbu nodrošina Cēsu novada Sociālais dienests.

Cēsīs, Rīgas ielā 90, atbalsta centrā “Pērle” pieejami:

  • dienas aprūpes centra, specializēto darbnīcu, psihologa pakalpojums un grupu nodarbības pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;
  • speciālistu pakalpojumi un konsultācijas sociālās rehabilitācijas ietvaros – masāžas, fizioterapeita, ergoterapeita, logopēda, audiologopēda, mākslas terapeita, psihiatra, sensorā terapeita, uztura speciālista, ABA terapijas konsultācijas un individuālo atbalsts.

Šī centra pakalpojumu sniegšanu nodrošina biedrība “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns””.

Amatas pagasta Spārē pieejams dienas aprūpes centra, specializēto darbnīcu un grupu dzīvokļa pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Klientiem ir iespēja saņemt arī individuālās speciālistu konsultācijas un grupu nodarbības. Pakalpojumus nodrošina biedrība “Cerību spārni”.

Cēsu novadā ļoti nozīmīgs sadarbības partneris projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros ir biedrība “Brīnummāja”, kura sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem. Biežāk pieprasītie sociālie pakalpojumi ir kanisterapija, Montesori nodarbības, logopēds, Tomatis metode un valodas attīstības nodarbības, fizioterapeits un ārstnieciskā masāža.

Pavisam drīz Cēsīs, Caunas ielā 8 tiks uzsākta grupu dzīvokļa pakalpojuma sniegšana, nodrošinot mājvietu 16 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Vairāk par pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem aicinām zvanīt pa tālruni: 26433188.

Aktivitātes tiek īstenotas deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros. Tā mērķis ir Vidzemes plānošanas reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Vairāk: http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/vidzeme_ieklauj/info/

Datums: 2022. gada 11. maijs