Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atbalsts

Pašvaldības iestāde, kas organizē un sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību  Cēsu novada iedzīvotājiem.

Sociālā dienesta funkcijas:

  • sniegt iedzīvotājiem sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus, koordinēt pakalpojumu sistēmas izveidi, kas sniedz personām, kurām ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē, pildīt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktos sociālā dienesta uzdevumus;
  • piešķirt un izmaksāt Domes saistošajos noteikumos paredzētos pabalstus;
  • koordinēt un veikt likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem;
  • nodrošināt ārpusģimenes aprūpes administrēšanu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem;
  • nodrošināt normatīvajos aktos paredzētās pašvaldības sociālās garantijas bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās;
  • administrēt normatīvajos aktos paredzētos invaliditātes mazināšanas pasākumus, nodrošinot asistenta, pavadoņa, aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar invaliditāti un normatīvajā aktā paredzētajā kārtībā nodrošinot personu ikdienā veicamo darbību un vides novērtējamu, ja tāda nepieciešama medicīnisko indikāciju īpašai kopšanai noteikšanai;
  • nodrošināt normatīvajos aktos noteikto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu administrēšanu no vardarbības un prettiesiskām darbībām cietušām personām;
  • veikt citus normatīvajos aktos noteiktos un Pašvaldības deleģētos pārvaldes uzdevumus sociālās aizsardzības jomā, kas saistīti ar pašvaldības funkcijas nodrošināt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību.
Sociālā dienesta misija: pilnveidot un attīstīt sociālo pakalpojumu un palīdzības sistēmu Cēsu novadā, uzlabojot sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
 
Sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšanas laiks Cēsīs:
P.  13.00 - 17.30
O.  8.00 - 11.30 
T.  8.00 - 11.30  12.30 - 16.30 
C.  8.00 - 11.30  13.00 - 16.30 
P.  -

Sociālā dienesta darbinieku kontaktinformācija šeit

Darbinieku kontaktinformācija Cēsu novada apvienības pārvaldēs:
1. Amatas apvienības pārvalde
2. Jaunpiebalgas apvienības pārvalde
3. Līgatnes apvienības pārvalde
4. Pārgaujas apvienības pārvalde
5. Priekuļu apvienības pārvalde
6. Vecpiebalgas apvienības pārvalde 
 

Rekvizīti:
Cēsu novada Sociālais dienests
Nodokļu maksātāja Reģ.nr.: 40900038383
Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads LV-4101
A/S “SEB banka”, kods UNLALV2X
LV51UNLA0004013130835

E-pasts: sd@cesunovads.lv
Tālrunis: 64127740

Dokumenti