Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atbalsts ārkārtējās situācijas laikā

Pabalsts ārkārtas situācijā

Valstī izsludinātās Covid-19 pandēmijas ārkārtējās situācijas dēļ un pamatojoties uz Cēsu novada domes 2020. gada 7. maija saistošajiem noteikumiem “Par krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā Cēsu novadā” iedzīvotājiem ir iespēja saņemt pabalstu krīzes situācijā. Pabalstam var pieteikties Cēsu novada iedzīvotāji, kuri ārkārtējās situācijas dēļ zaudējuši savus ienākumus un no savas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ nespēj nodrošināt savas un aprūpē esošo nepilngadīgo bērnu pamatvajadzības

Krīzes pabalsta apmērs:

  • 128,00 euro mēnesī, ja mājsaimniecībā dzīvo viena persona;
  • 80,00 euro mēnesī katrai personai, ja mājsaimniecībā dzīvo vairāk nekā viena persona.

Ja ģimenē ir nepilngadīgi bērni, pabalsta apmērs tiek palielināts par 50,00 euro katram bērnam.

Krīzes pabalstu piešķir uz vienu mēnesi, bet ne uz ilgāku termiņu kā vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām. Pabalstu izmaksā, to ieskaitot personas norādītajā kredītiestādes kontā.

Atbalsta saņemšanai iesniegumu var iesniegt:

  • E-adresē
  • klātienē (pieprasot paklpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
  • elektroniski E-pakalpojumi vai sūtot uz e-pastu sd@cesunovads.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu , kas satur laika zīmogu);
  • pa pastu sūtot iesniegumu uz adresi Bērzaines iela 16/18, Cēsīs, Cēsu novads, LV- 4101

Dokumenti


Palīdzība vientuļiem senioriem

Ievērojot ārkārtējo situāciju valstī saistībā ar Covid-19 izplatību, Cēsu novada Sociālais dienests aicina pieteikties un apzināt vientuļos seniorus un tos, kuriem nav iespējas pašiem sagādāt sev pārtikas un sadzīvei nepieciešamās preces.

Atbalstu preču piegādē sniegs Cēsu novada Sociālais dienests un Cēsu novada brīvprātīgie, kuriem izsniegtas identifikācijas kartes. Pieteikties vai pieteikt seniorus var elektroniski, rakstot uz e-pastu: sd@cesunovads.lv.

Atgādinām, ka senioriem šajā laikā nebūtu ieteicams apmeklēt publiskas vietas, tāpēc aicinām tuviniekus parūpēties par saviem senioriem, un, ja pašiem nav iespējas aprūpēt savus tuviniekus attāluma vai cita iemesla dēļ, lūdzam par to informēt Sociālo dienestu.

Aicinām iedzīvotājus uzmanīties no viltus sociālajiem darbiniekiem vai brīvprātīgajiem un kontaktēties tikai ar tiem darbiniekiem, par kuru vizīti saņemta iepriekšēja informācija. Atgādinām, ka nepieciešamības vai neskaidrību gadījumā ar Sociālo dienestu var sazināties pa tālruni 29358187.