Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vasaras skolu organizēšanas projektu konkurss

Konkurss noslēdzies!

Vasaras skolu organizēšanas projektu konkursā tika saņemti četri projektu pietiekumi, no kuriem atbalstu guva trīs.

Finansējumu ieguva:

 1. Nodibinājums “Koprades māja Skola6”, 3000,00 EUR;
 2. Nodibinājums “Ruckas mākslas fonds”, 2550,00 EUR;
 3. Biedrība “Baltic Analog Lab”, 1450,00 EUR.

Komisijas lēmums.


No 2020.gada 5.marta līdz 3.aprīlim Cēsu novada pašvaldība izsludina pieteikšanos vasaras skolu organizēšanas projektu konkursam. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt vasaras skolu organizēšanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā, radot jaunas idejas un pieejas konkrētajā sfērā.


Vasaras skola, konkursa izpratnē ir – vasaras skola, plenērs, radoša darbnīca, seminārs, kursi u.c.

Prioritāri tiek atbalstītas:

 1. Vasaras skolas jomās, kas skar klimata pārmaiņu jautājumu risināšanu, bezatkritumu un videi draudzīga dzīvesveida veicināšanu, kā arī vasaras skolas digitālo, radošo un kultūras industriju, sociālo zinātņu jomās;
 2. Vasaras skolas, kuru ietvaros tiek pētītas Cēsu novadam aktuālas problēmas, radīti risinājumi vai rīcības plāni aktuālu problēmu novēršanai, radītas Cēsu novadam paliekošas, ilgtspējīgas vērtības;
 3. Vasaras skolas, kurās plānots piesaistīt starptautiskus dalībniekus, starptautiskus ekspertus vai vieslektorus.
 4. Vasaras skolas, kas tiks īstenotas tūrisma nesezonā laika posmā no kalendārā gada 1.septembra līdz secīgi sekojošā kalendārā gada 1.aprīlim, tādējādi piesaistot novadam papildu viesus un uzlabojot pilsētas ekonomisko situāciju tūrisma nesezonas laikā.

Projektu konkursā var piedalīties biedrības, nodibinājumi un Latvijā darbojošās augstskolas.

Vasaras skolas aktivitātes var tikt īstenotas tikai Cēsu novada administratīvajā teritorijā.

Konkursā nevar piedalīties biedrības un nodibinājumi, kas dibināti ar mērķi atbalstīt Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādes.

Konkursā netiek atbalstīti Projekti, kas vērsti uz līdzdalību konkursos un sacensībās, kā arī sporta, militāra, reliģiska rakstura, brīvā laika pavadīšanas nometnes, kā arī nometnes bērniem un jauniešiem vecumā līdz 18 gadiem.


Maksimālais finansiālais atbalsts vienas vasaras skolas rīkošanai tiek piemērots šādā kārtībā:

 1. Vasaras skolām, kuru ilgums ir līdz 3 dienām – maksimālā finansējuma atbalsta summa – līdz 1 000,00 EUR (viens tūkstotis euro un nulle centi);
 2. Vasaras skolām, kuru ilgums ir līdz 5 dienām – maksimālā finansējuma atbalsta summa – līdz 2 000,00 EUR (divi tūkstoši euro un nulle centi);
 3. Vasaras skolām, kuru ilgums ir 5 un vairāk dienas – maksimālā finansējuma atbalsta summa – līdz 3 000,00 EUR (trīs tūkstoši euro un nulle centi).

Pašvaldības finansiālais atbalsts veido ne vairāk kā 25% no Projekta kopējā budžeta.

Projekta iesniegumu līdz 2020.gada 3.aprīļa plkst.12.00 var iesniegt:

 • personīgi Cēsu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101);
 • nosūtot pa pastu uz Cēsu novada pašvaldības adresi: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101. Par iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu;
 • elektroniskā veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajam, nosūtot uz šādu elektroniskā pasta adresi dome@cesis.lv. Visiem elektroniskā veidā iesniegtiem dokumentiem jābūt DOC, DOCX, XLS, PDF vai JPG formātā.

Pretendentiem būs jāprezentē sava vasaras skola 2020.gada 8.aprīlī, Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs. Jāsagatavo 5 – 7 minūtes gara prezentācija. Prezentācijas palīdzēs izprast vasaras skolas mērķa un norises atbilstību Konkursa nolikumam.

Ar prasībām vasaras skolu projektu noformēšanai un aizpildāmajām veidlapām var iepazīties konkursa nolikumā.

Nolikums

1.pielikums. Pieteikuma veidlapa;

2.pielikums. Vasaras skolas budžeta veidlapa;

3.pielikums. Finansējuma izlietojuma atskaites veidlapa

4.pielikums. Saturiskās atskaites veidlapa


Konsultācijas iespējams saņemt, vēršoties pie Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes juristes Santas Smiltnieces (e-pasts: santa.smiltniece@cesis.lv; tālrunis 64123855).