Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vasaras skolu organizēšanas projektu konkurss

No 2022.gada 27.aprīļa līdz 26.maijam Cēsu novada pašvaldība izsludina pieteikšanos vasaras skolu organizēšanas projektu konkursam. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt vasaras skolu organizēšanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā, radot jaunas idejas un pieejas konkrētajā sfērā. Vasaras skola, konkursa izpratnē ir – vasaras skola, plenērs, radoša darbnīca, seminārs, kursi u.c.

Prioritāri tiek atbalstītas:

  • Vasaras skolas jomās, kas skar klimata pārmaiņu jautājumu risināšanu, bezatkritumu un videi draudzīga dzīvesveida veicināšanu, kā arī vasaras skolas digitālo, radošo un kultūras industriju, sociālo zinātņu jomās;
  • Vasaras skolas, kuru ietvaros tiek pētītas Cēsu novadam aktuālas problēmas, radīti risinājumi vai rīcības plāni aktuālu problēmu novēršanai, radītas Cēsu novadam paliekošas, ilgtspējīgas vērtības;
  • Vasaras skolas, kurās plānots piesaistīt starptautiskus dalībniekus, starptautiskus ekspertus vai vieslektorus.
  • Vasaras skolas, kas tiks īstenotas tūrisma nesezonā laika posmā no kalendārā gada 1.septembra līdz secīgi sekojošā kalendārā gada 1.aprīlim, tādējādi piesaistot novadam papildu viesus un uzlabojot pilsētas ekonomisko situāciju tūrisma nesezonas laikā.

Projektu konkursā var piedalīties biedrības, nodibinājumi un Latvijā darbojošās augstskolas. Vasaras skolas aktivitātes var tikt īstenotas tikai Cēsu novada administratīvajā teritorijā.
Konkursā nevar piedalīties biedrības un nodibinājumi, kas dibināti ar mērķi atbalstīt Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādes.

Konkursā netiek atbalstīti Projekti, kas vērsti uz līdzdalību konkursos un sacensībās, kā arī sporta, militāra, reliģiska rakstura, brīvā laika pavadīšanas nometnes, kā arī nometnes bērniem un jauniešiem vecumā līdz 18 gadiem.

Maksimālais finansiālais atbalsts vienas vasaras skolas rīkošanai tiek piemērots šādā kārtībā:

  • Vasaras skolām, kuru ilgums ir līdz 3 dienām – maksimālā finansējuma atbalsta summa – līdz 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro un nulle centi);
  • Vasaras skolām, kuru ilgums ir līdz 5 dienām – maksimālā finansējuma atbalsta summa – līdz 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro un nulle centi);
  • Vasaras skolām, kuru ilgums ir 5 un vairāk dienas – maksimālā finansējuma atbalsta summa – līdz 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro un nulle centi).

Pašvaldības finansiālais atbalsts veido ne vairāk kā 25 % no Projekta kopējā budžeta.

Projekta iesniegumu līdz 2022.gada 26.maija plkst.12.00 var iesniegt šādā veidā:

  • personīgi Cēsu novada Vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā (Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) ne vēlāk kā paziņojumā par projektu iesniegumu iesniegšanu norādītajā beigu termiņā;
  • nosūtot pa pastu uz Cēsu novada pašvaldības adresi Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101. Par iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.
  • elektroniskā veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajam, nosūtot uz šādu elektroniskā pasta adresi dome@cesunovads.lv. Visiem elektroniskā veidā iesniegtiem dokumentiem jābūt DOC, DOCX, XLS, PDF vai JPG formātā.

Pēc projektu iesniegšanas termiņa beigām, 2022.gada 3.jūnijā, pretendentiem būs jāprezentē sava vasaras skola Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs (par laiku informēs pretendentus personīgi). Pretendentiem jāsagatavo 5 – 7 min gara prezentācija. Prezentācijas palīdzēs izprast vasaras skolas mērķa un norises atbilstību Konkursa nolikumam.

Ar prasībām vasaras skolu projektu noformēšanai un aizpildāmajām veidlapām var iepazīties konkursa nolikumā.

Konsultācijas iespējams saņemt, vēršoties pie Cēsu novada pašvaldības Attīstības pārvaldes, Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītājas Zelmas Mičules (e-pasts: zelma.micule@cesunovads.lv; tālrunis 26348155).

Dokumenti