Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

NVO sociālās jomas projektu konkurss

Zināmi otrā projekta konkursa rezultāti

Noslēgusies vērtēšana šī gada otrajam Cēsu novada Sociālā dienesta organizētajam projektu konkursam sociālajā jomā. Šajā konkursā Sociālais dienests saņēma četrus projektu pieteikumus, izvērtējot  pieteikumus, vērtēšanas komisija atbalstīja divus pieteikumus kopā piešķirot 3 000 euro.

Izskatot pieteikumus, žūrijas komisija vērtēja projekta atbilstību konkursa nolikumam,  atbilstību mērķim, vērtēja idejas pamatojumu, radošu pieeja mērķa grupu problēmu risināšanā, iesaistīto jauno dalībnieku skaitu un plānoto izmaksu pamatotību. Maksimālais piešķirtais līdzfinansējums vienam projektam saskaņā ar konkursa nolikumu bija 1 500 euro.

Līdzfinansējumu projektu realizācijai ar 2023.gada 1.jūnija žūrijas komisijas lēmumu saņem:

  1. nodibinājuma “Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs” projekts “Veselības veicināšanas diena Gauajslīčos” ar Cēsu novada Sociālā dienesta līdzfinansējumu  1 500 euro;
  2. biedrības "Vidzemes lauku partnerība Brasla" projekts “Veselību veicinošs pasākums Straupes, Stalbes un Raiskuma apkaimju  iedzīvotājiem, izmantojot grupu nodarbības “Apzinātība caur kustību” pēc Feldenkraisa metodes” ar Cēsu novada Sociālā dienesta līdzfinansējumu 1 500 euro.

Nodibinājums “Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs” projekta ietvaros šī gada 5. augustā organizēs veselības veicināšanas dienu Gaujaslīčos ar aktivitātēm jauniešiem, senioriem, iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām - rīta rosmes paraugdemonstrējumi, fizioterapeita, dabas terapeita nodarbības, aktivitātes ar alpīnisma elementiem u.c., savukārt biedrība “Vidzemes lauku partnerība Brasla” projekta ietvaros pēc Feldenkraisa metodes organizēs grupu nodarbības Straupes, Stalbes, Raiskuma apkaimju sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupām (nepilnās ģimenes; invalīdi; personas virs darbaspējas vecuma; ilgstošie bezdarbnieki; politiski represētās personas; Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un viņu ģimenes, personas ar atkarības problēmām un viņu ģimenes; ģimenes, kuras audzina bērnu invalīdu u.c.).