Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pašvaldība nodrošinās ģimenes asistenta pakalpojumu

Cēsu novada dome 8.oktobrī pieņēma lēmumu par dalību Labklājības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā projekta “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās“ (projekta Nr. 9.2.1.1./15/I/001) aktivitātes “Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana” ietvaros īstenotajā pilotprojektā. Projekta ietvaros pašvaldībā tiks ieviests ģimenes asistenta pakalpojums, kas dos iespēju atbalstīt un stiprināt tās ģimenes ar bērniem, kurām, dažādu apstākļu dēļ, nepieciešama palīdzība bērnu audzināšanā un aprūpē.

Dalība pilotprojektā notiks saskaņā ar līgumu starp Labklājības ministriju un Cēsu novada pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests”, kura ietvaros ministrija kompensēs ģimenes asistentu faktiski nostrādāto darba laiku.

1.oktobrī ir sākusies ģimenes asistentu apmācība atbilstoši projekta ietvaros izstrādātajai apmācību programmai un tā turpināsies līdz 13.novembrim. Cēsu novadā tiek apmācīti divi ģimenes asistenti, un jau novembra beigās tiks uzsākta pakalpojuma nodrošināšana pirmajām ģimenēm ar bērniem.

Sadarbības veicināšanai starp ģimenes asistentiem un sociālajiem darbiniekiem, papildus apmācībām, notika informatīvais seminārs sociālajiem darbiniekiem par ģimenes asistenta pakalpojumu un tā organizēšanas kārtību.

Ģimenes asistents palīdzēs ģimenēm, kurās novērojams sociālo prasmju, mājsaimniecības vadīšanas, bērnu aprūpes un audzināšanas iemaņu trūkums, kas negatīvi ietekmē pilnvērtīgu pamatvajadzību nodrošināšanu bērnam. Asistenta pakalpojuma ietvaros tiks veicināta sociālo prasmju apguve, pilnveide un apgūto prasmju nostiprināšana, nodrošinot ģimenei individuālu konsultatīvu, praktisku, izglītojošu, asistējošu un emocionālu atbalstu dzīvesvietā un sociālajā vidē. Prasmju pilnveidošana notiks saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu.

Tādējādi ģimenei būs lielāka iespēja patstāvīgi un pilnvērtīgi sociāli funkcionēt, lai bērni netiktu pakļauti vardarbībai, kā arī tiktu mazināts risks bērnu izņemšanai no ģimenes.

Visa pilotprojekta termiņa laikā un pēc pilotprojekta beigām tiks veikts pētījums. Tā ietvaros tiks iegūta pierādījumos balstīta informācija par apmācīto speciālistu sniegtā ģimenes asistenta

pakalpojuma lietderību un efektivitāti, par pakalpojuma ietekmi uz ģimeņu sociālo situāciju un par apmācību satura praktisko piemērojamību un mācību programmas kvalitāti un apjomu. Pētījuma ietvaros tiks izvērtēts ne tikai pilotprojektā laikā īstenotais ģimenes asistenta pakalpojums, bet arī mūsu valstī pieejamo sociālo pakalpojumu saturs, kas tiešā vai pastarpinātā veidā saistīts ar ģimenes asistenta pakalpojumam pietuvināta atbalsta sniegšanu dažādām klientu grupām, kā piemēram- sociālais mentors, sociālais rehabilitētājs, atbalsta personas pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem un citi.

Ģimenes asistenta pakalpojums ir ļoti nozīmīgs kā individuāla palīdzība tādās būtiskās sociālā darba jomās kā preventīvais sociālais darbs, sociālais darbs ar gadījumu, krīzes intervence. Tas ir būtisks profesionāls papildu resurss sociālajiem darbiniekiem, kuri nereti strādā pārslodzē un ir pakļauti izdegšanas riskam, kuriem ir liels aktīvo klientu lietu skaits.

Ģimenes asistenta pakalpojums ir viens no resursiem, kā uzlabot sociālo pakalpojumu sociālā darba un psihosociālā darba virzienā, lielākus resursus veltot tiešajam darbam ar klientiem.

Pilotprojekts plānots divu gadu garumā, proti, līdz 2022.gada 2.novembrim.

Datums: 2020. gada 16. oktobris