Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Mājokļu pabalsts – atbalsts novadniekiem, sākoties apkures sezonai

Lai atbalstītu Cēsu novada iedzīvotājus ar zemāku ienākumu slieksni, aicinām pieteikties mājokļa pabalstam mājsaimniecības, kuras dzīvo īpašumā esošā vai īrētā mājoklī Cēsu novada pašvaldībā un ir deklarējušas savu dzīves vietu mājoklī.

Pabalsta apmēru aprēķina, pamatojoties uz Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumiem Nr.809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu", un tam var pieteikties Cēsu novada Sociālajā dienestā. Priekšnosacījums mājokļa pabalsta saņemšanai ir mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšana, ņemot vērā iztikas līdzekļu deklarāciju, un izdevumus par mājokli apliecinošu rēķinu un cita veida pierādījumu uzrādīšana pašvaldības sociālajā dienestā.

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina: Pmaj = (GMI1 + GMI2 x N) x KOEF + K – I1, kur

 • Pmaj – pabalsta apmērs;
 • (GMI1 + GMI2 x N) – garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summa mājsaimniecībai:
 • GMI1 – garantētā minimālā ienākuma slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā (EUR 125);
 • GMI2 – garantētā minimālā ienākuma slieksnis katrai nākamajai personai mājsaimniecībā (EUR 87,50);
 • N – pārējo personu skaits mājsaimniecībā;
 • KOEF – koeficients, kas noteikts normatīvajos aktos par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību2;
 • K – rēķinos vai kvītīs aprēķinātā maksājumu summa par attiecīgo periodu (nepārsniedzot MK noteikumu Nr. 809 3. pielikumā norādīto vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto izdevumu summu);
 • I – mājsaimniecības kopējie ienākumi (ieskaitot attiecīgajā mēnesī saņemto garantētā minimālā ienākuma pabalsta apmēru).

Kas jādara, lai saņemtu mājokļa pabalstu?

Lai saņemtu mājokļa pabalstu, viena no mājsaimniecības personām vēršas kādā no Cēsu novada Sociālā dienesta pieņemšanas vietām, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

 • iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
 • dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus par iepriekšējo vai kārtējo mēnesi (komunālo maksājumu rēķins, rēķins par elektroenerģiju, gāzes iegādes kvīts/ čeks, kurināmā iegādes kvīts/ čeks, u.c.);
 • mājokļa lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu (piem., īres līgums, ja minēto dokumentu nav sociālā dienesta rīcībā);
 • mājsaimniecībā dzīvojošo personu ienākumus apliecinošus dokumentus (konta pārskatus par pēdējiem pilniem trīs mēnešiem, darba devēja izziņas par darba samaksu, ja kontu izrakstos nav šīs informācijas, dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus, u.c.).

! Ja mājoklis tiek īrēts, ir jābūt noslēgtam īres līgumam par nekustamā īpašuma lietošanu.

! Mājokļa pabalstu nepiešķir, ja ir stājies spēkā tiesas spriedums par izlikšanu no mājokļa, izņemot gadījumu, ja mājsaimniecība iesniedz apliecinājumu no ēkas īpašnieka, apsaimniekotāja vai zvērināta tiesu izpildītāja par tiesas sprieduma izpildes atlikšanu uz noteiktu laiku.

Datums: 2023. gada 25. oktobris