Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Turpinās ražošanas ēkas būvniecība CSA poligona "Daibe" teritorijā

Turpinās ražošanas ēkas būvniecība CSA poligona "Daibe" teritorijā

No marta beigām Cēsu novada Stalbes pagastā norit darbi ražošanas ēkas ar piegulošo teritoriju būvniecībai nekustāmā īpašuma – CSA poligons Daibe teritorijā.  Projekta galvenais mērķis ir teritorijas revitalizācija, kā arī nodrošināt, uzlabot un paplašināt atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pārvaldību Vidzemē.

Projekta realizācijas vieta ir tieši vērsta uz mērķa izpildi, jo reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs DAIBE (RAAC DAIBE) ir vienīgā cieto sadzīves atkritumu apstrādes un noglabāšanas vieta Ziemeļvidzemē, kurā norit dažādu atkritumu plūsmu apstrāde un sagatavošana nodošanai pārstrādei citiem uzņēmumiem.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidota 795,3 kvadrātmetru liela ēka, izbūvēts laukums un piebraucamais ceļš ražošanas teritorijai ar kopējo platību 6430m2, kopumā atjaunojot degradēto teritoriju 1,11ha platībā.

Infrastruktūra paredzēta atkritumu (tajā skaitā RAAC DAIBE pieejamo atkritumu) otrreizējās pārstrādes vajadzībām un, rīkojot atbilstošu izsoli, tā būs pieejama komersantiem.

Uz doto brīdi projektā ir izbūvētas ēkas nesošās konstrukcijas, norit ārējās fasādes izbūves darbi, turpinās teritorijas izbūves darbi, kā arī norit darbi pie ārējo inženierkomunikācijas tīklu izbūves.

Ražošanas ēkas ar piegulošo teritoriju būvniecību veic SIA “IN GRUPA”, būvuzraudzība - SIA “Warss+”, autoruzraudzību nodrošina SIA “Geo Consultants”. Ražošanas ēkas ar pieguļošo teritoriju projektu paredzēts nodot ekspluatācijā līdz 2023.gada izskaņai. Plānotās projekta kopējās izmaksas 1 598 031,67 EUR, no tām 830 000,00 EUR sedzot Eiropas Reģionālās attīstības fondam.

Projekts “Ražošanas ēkas ar pieguļošo teritoriju būvniecība nekustamā īpašuma – CSA poligons Daibe, teritorijā” (projekta identifikācijas Nr. Nr.5.6.2.0/22/I/011) tiek īstenots “Darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām””.

“Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai”

 

Datums: 2023. gada 26. jūlijs