Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Eiropas sociālā fonda projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" Nr.9.2.1.1/15/I/001 pilotprojekts "Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana"

Projekta īstenošanas periods: 2020. gada novembris – 2023. gada oktobris.

Pilotprojekta mērķis ir paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti.

Ģimenes asistenta pakalpojums ir pakalpojums personai vai ģimenei, kuru spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā, dažādu sociālu, garīgu, fizisku traucējumu dēļ, ir apgrūtinātas. Tādējādi pakalpojuma mērķis ir uzlabot klienta (personas/ ģimenes), kurš saņem pakalpojumu, spējas sociāli funkcionēt, un risināt savas sociālās vajadzības, proti, atrast darbu, kārtot sadzīvi, rūpēties par savu mājokli, ģimenes locekļiem, savu un ģimenes locekļu veselību, kā rezultātā uzlabotos gan personas, gan viņa ģimenes locekļu dzīves kvalitāte un spēja iekļauties sabiedrībā. Pakalpojuma ietvaros tiek veicināta sociālo prasmju apguve, pilnveide un apgūto prasmju nostiprināšana, nodrošinot individuālu konsultatīvu, praktisku, izglītojošu, asistējošu un emocionālu atbalstu dzīvesvietā un sociālajā vidē.

Publicitāte:

1. Pašvaldība nodrošinās ģimenes asistentapakalpojumu ( 16.10.2020.)
2. Noslēgušās pilotprojekta apmācībasģimenes asistenta pakalpojumu sneidzējiem ( 02.02.2021.)
3. Ģimenes asistenta pakalpojums - reāls atbalsts ģimenei (02.05.2021.)
4. Kā saņemt ģimenes asistenta pakalpojumu (02.08.2021.)
5. Ieguvumi no ģimenes asistenta pakalpojuma (03.11.2021.)
6. Sociālie darbinieki iesaistīti pētījumā par ģimenes asistenta pakalpojuma lietderību (02.02.2022.)
7. Pirmie rezultāti vecāku esošo iemaņu pilnveidošanā un jaunu prasmju attīstīšanā ( 02.05.2022.)
8. Ģimenes asistents- nozīmīgs komandas dalībnieks sociālajā darbā un atbalsts sociālā gadījuma vadīšanas procesā (02.08.2022.)
9. Tuvojas pilotprojekta “Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana" 1.kārtas noslēgums (15.11.2022.)