A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2014. gads

2014.gada 9.oktobra protokols Nr.14

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1389 Par zemes gabala Austrumu ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., nomu
2390 Par zemes gabala Amatas ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., nomu
3 391 Par  Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta  - cirsmas  izsoles rezultātu apstiprināšanu
4 392 Par normatīvu dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai Cēsu novadā 2014./2015. gada apkures sezonā apstiprināšanu
5 393 Grozījumi Cēsu novada domes 03.03.2011. lēmumā Nr.117 „Par Cēsu novada Sabiedrības veselības veicināšanas komisiju”
6 394 Par pabalsta 100 gadu jubilejā piešķiršanu
7 395 Par dalības maksas apstiprināšanu Līvu pamatskolai
8 396 Par Cēsu novada Sporta padomes sastāva apstiprināšanu
9 397 Par platību precizēšanu Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Vaives pagastā, Cēsu novadā
10 398 Par kustamās mantas nodošanu īpašumā bez atlīdzības  Valmieras pilsētas pašvaldībai
11 399 Par nedzīvojamo telpu nomu Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā
12 400 Par dalību projekta „Gaujas NP teritorijas kā starptautiskā tūrisma galamērķa atpazīstamības veidošanu” īstenošanā 2015.gadā
13 401 Par noteikumu „Par finansējuma piešķiršanu sporta pasākumu organizēšanai, sporta veidu attīstībai un sporta biedrībām Cēsu novadā” apstiprināšanu
14 402 Par  nekustamā  īpašuma  nodokļa atvieglojumu  piešķiršanu  SIA „More Baltic Food”
15 403 Par nekustamā īpašuma  nodokļa  atvieglojumu  piešķiršanu  a/s „CATA”
16 404 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu
17 405 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi Cēsu novada 23.01.2014..saistošajos noteikumos Nr.2 „ Par Cēsu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”” apstiprināšanu
18 406 Grozījumi 26.06.2014. Cēsu novada domes lēmumā Nr. 290 Par SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’  telpu un aprīkojuma nomas maksas noteikumu un biļešu cenu politikas apstiprināšanu
19 407 Par pamatkapitāla palielināšanu SIA „ CĒSU KLĪNIKA”
20 408 Par Budžeta komisijas izveidošanu
21 409 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu


Printēt