Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Elektroniskā izsole īpašumam Ozolu ielā 5, Cēsīs

Cēsu novada pašvaldība izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu iela 5, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 008 1002, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 008 1002, platība 11088 m2,  turpmāk – Izsoles objekts, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.cesis.lv., un elektronisko izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.lv. Sīkāka informācija par Izsoles objektu pa tālruni – 26104449 (Aigars Ķerpe).

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena  29 600.00 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši seši simti euro un 00 centi). Izsoles solis – 300,00 EUR (trīs simti euro un 00 centi).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2022.gada 23.novembra plkst.13:00 līdz 2022.gada 23.decembrim plkst. 13:00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2022.gada 23.novembra plkst.13:00 līdz 2022.gada 13.decembrim plkst.23:59. Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i 2 960.00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit euro un 00 centi) Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV51 UNLA 0004 0131 3083 5 ar norādi „Izsoles nodrošinājums elektroniskai izsolei nekustamajam īpašumam Ozolu iela 5, Cēsis, Cēsu nov.”

Elektroniskās izsoles noteikumi ŠEIT
NĪ vērtējums ŠEIT