A  A  A
Lapas karte


Vai apmeklēsi Latvijas Uzvaras dienas pasākumus Cēsīs 22.jūnijā?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2014. gads

2014.gada 5. jūnija protokols Nr.7

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 251 Par publiskā pasākuma organizēšanu “Fonoklubs” teritorijā 
2 252 Par kompensācijas piešķiršanu par saimnieciskās darbības ierobežojumiem zemes gabalā Krasta ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov.
3 253 Par atteikumu piešķirt kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem zemes gabalā Dzirnavu ielā 33, Cēsīs, Cēsu nov.
4 254 Par atteikumu piešķirt kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem zemes gabalā Dzirnavu ielā 33A, Cēsīs, Cēsu nov.
5 255 Par kompensācijas piešķiršanu par saimnieciskās darbības ierobežojumiem zemes gabalā Dzirnavu ielā 40, Cēsīs, Cēsu nov.  
6 256 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Dzīvokļu komisijas 17.04.2014. lēmuma Nr. 79 apstrīdēšanu
7 257 Par nolikuma „Grozījums konkursa „Tīrākā ietve Cēsu novadā” nolikumā’’ apstiprināšanu
8 258 Par nolikuma „Grozījums konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” nolikumā’’ apstiprināšanu
9 259 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 8 „Grozījumi Cēsu novada domes  26.08.2010. Saistošajos noteikumos Nr. 27 ”Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Cēsu novadā” apstiprināšanu”
10 260 Grozījumi Cēsu novada domes 26.05.2011. lēmumā Nr. 298 „Cēsu novada pašvaldībai nomā nododamie nekustamie īpašumi”
11261 Par nekustamā īpašuma “Ritenīši”, Krīvi, Vaives pagasts, Cēsu novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu  
12 262 Par zemes gabala „Ritenīši”, Krīvos, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nomu
13 263 Par dalības maksas apstiprināšanu volejbola turnīrā  ”Cēsu kauss - 2014”
14 264 Par nolikuma „Pils parka stafetes” apstiprināšanu
15 265 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
16 266 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 
17 267 Par telpas Nr.1 nedzīvojamā ēkā, kadastra apzīmējums 4201 006 0402 003,  Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā
18 268 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
19 269 Par grozījumiem ar Cēsu novada domes 27.03.2014. lēmumu Nr.161 „Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Vidzemes koncertzāle’’” apstiprinātajā deleģēšanas līgumā
20 270 Par apmaksātām brīvdienām Cēsu novada domes priekšsēdētājam


Printēt