A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2012. gads

2012.gada 30. augusta protokols Nr.14

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 353 Par projekta „Vidzemes Mūzikas un Kultūras centrs”  vadītāju
2 354 Par L. R. 19.07.2012. iesniegumu „Par Cēsu novada pašvaldības Būvvaldes 2012.gada 5.jūlijā pieņemtā lēmuma Nr. 175  „Par sadzīves kanalizācijas tīklu pievada jaunbūvi" apstrīdēšanu pilnā apjomā
3 355 Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu nekustamajā īpašumā „Veclejas Pūkšeri”, Vaives pagastā, Cēsu novadā
4 356 Par SIA „Invesco” 27.06.2012. (reģ. Nr. 81) iesniegumu „Par SIA „Cēsu Siltumtīkli” tehnisko noteikumu apstrīdēšanu”
5 357 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta – Egļu ielā 3 – 3, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
6 358 Par grozījumiem Cēsu  internātpamatskolas-rehabilitācijas centra nolikumā
7 359 Par nolikuma „Grozījumi Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikumā” apstiprināšanu 
8 360 Par Cēsu pilsētas pašvaldības SIA „Cēsu maksas autostāvvietas” likvidācijas procesa uzsākšanu
9 361 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījuma tiesību  izbeigšanu nekustamā īpašuma  Egļu ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., daļai
10 362 Par Cēsu novada pašvaldības kopmītņu tipa dzīvojamās mājas Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā, daļēju rekonstrukciju
11 363 Par nekustamā īpašuma Ozolu ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
12 364 Par nekustamā īpašuma Palejas ielā 20A, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
13 365 Par nekustamā īpašuma Saules ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā, ½ domājamās daļas reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
14 366 Par nekustamā īpašuma Cīrulīšu ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā, ½ domājamās daļas reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
15 367 Par nekustamā īpašuma Dzintara ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā, ½ domājamās daļas reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
16 368 Par nekustamā īpašuma Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu novadā, ½ domājamās daļas reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
17 369 Par nekustamā īpašuma Palejas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, 1/3 domājamās daļas reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
18 370 Par nekustamā īpašuma Rīgas  ielā 65, Cēsīs, Cēsu novadā, 1/8 domājamās daļas reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
19 371 Par zemes gabala „Saulītes”, Drabešu pag., Amatas nov., daļas Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai atsavināšanas procesa izbeigšanu
20 372 Par zemes gabala „Katrīnkalns”, Līvi, Drabešu pag., Amatas nov., daļas Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai atsavināšanas procesa izbeigšanu
21 373 Par Cēsu pilsētas domes 10.07.2008. lēmuma Nr.590 „Par Rīgas ielas daļas nomu Cēsīs” atzīšanu par spēku zaudējušu            
22 374 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 22.07.2004. lēmumā „Par zemes gabala nomu Vaļņu ielā 3A, Cēsīs”
23 375 Par Cēsu pilsētas domes 27.03.2008. lēmuma Nr.291 „Par zemes gabala Krūmiņu ielā 5, Cēsīs, nomu” atzīšanu par spēku zaudējušu
24 376 Par zemes gabala Krūmiņu ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., nomu
25 377 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta   - cirsmas  nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
26 378 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā
27 379 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ata Kronvalda ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov.  
28 380 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Piebalgas ielā 54, Cēsīs, Cēsu nov.  
29 381 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 15  Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Cēsu novadā apstiprināšanu
30 382 Grozījumi Cēsu novada domes 05.11.2009. lēmumā Nr.348 „Par maksas pakalpojumu noteikšanu Cēsu pilsētas sīkdzīvnieku patversmē „Lācīši”
31 383 Par koku izciršanu pilsētas daļā starp Lielo Katrīnas ielu, Rožu laukumu, Rīgas ielu un Lielo Līvu ielu, Cēsīs, Cēsu novadā
32 384 Par naudas balvu Cēsu pilsētas izglītības iestāžu audzēkņiem
33 385 Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
34 386 Par noteikumu ‘’Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Cēsu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai’’ apstiprināšanu
35 387 Par Cēsu novada vispārizglītojošo skolu direktoru mēnešalgām
36 388 Par speciālo izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgu
37 389 Par Cēsu pilsētas Sporta skolas direktora mēnešalgu
38 390 Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktora mēnešalgu
39 391 Par Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktores mēnešalgu
40 392 Par Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgām
41 393 Par Cēsu novada pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku amatalgām
42 394 Par  grozījumiem Cēsu 2.pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
43 395 Par amata vienības izveidošanu Cēsu Centrālajā bibliotēkā
44 396 Par nolikuma „ Grozījumi  pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nolikumā” apstiprināšanu
45 397 Grozījumi Cēsu novada domes 22.04.2010. lēmumā Nr. 261 „Par mobilo sakaru pakalpojumu limitu noteikšanu”
46 398 Par finansējuma piešķiršanu
47 399 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai
48400 Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei
49 401 Par aprēķināto zaudējumu par patvaļīgas koku ciršanas rezultātā radīto dabas daudzveidības samazināšanu I.K. atmaksas termiņa pagarināšanu
50 402 Par nedzīvojamo telpu Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrā, Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
51 403 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 16 „Grozījumi Cēsu novada domes 30.12.2010. Saistošajos noteikumos Nr. 45 „Sabiedriskās kārtības noteikumi””
52 404 Par nekustamā īpašuma Meža ielā 25, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
53  405 Par tautas vērtes kopas „Dzieti” mūzikas ierakstu „Saules Dziesmas” nodošanu bezatlīdzības lietošanā
54 406 Par projektu „Cēsu Centrālās bibliotēkas attīstība”


Printēt