A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2011. gads

2011.gada 10.februāra protokols Nr.3

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 40 Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  Vītolu ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā
2 41 Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Vītolu ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā
3 42 Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā, ieraksta dzēšanu Cēsu zemesgrāmatu nodalījumā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda
4 43 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 17.04.2008. lēmumā Nr. 337 „Par nekustamā īpašuma Lielajā Līvu ielā 1, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem”
544 Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Egļu ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., un darba uzdevuma apstiprināšanu
6 45 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 29.12.2010. lēmuma Nr. F-1-13/519 apstrīdēšanu
7 46 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 27.12.2010. lēmuma Nr. F-1-13/514 apstrīdēšanu
8 47 Par sagatavošanas klases audzēkņu maksu Cēsu pilsētas Mākslas skolā
9 48 Par mācību gada pagarināšanu Cēsu Valsts ģimnāzijā
10 49 Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 67, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
11 50 Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 70, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
12 51 Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 61, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
13 52 Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 67A, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
14 53 Par nekustamā īpašuma Vītolu ielā 1A, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
15 54 Par nekustamā īpašuma Vītolu ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
16 55 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Dzintara ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā  
17 56 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu novadā  
18 57 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu novadā  
19 58 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Palejas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā  
20 59 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Rīgas ielā 65, Cēsīs, Cēsu novadā  
21 60 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Amatas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā  
22 61 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Aveņu ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā  
23 62 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Cīrulīšu ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā  
24 63 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā
25 64 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā, un adrešu piešķiršanu
2665 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībām Cēsīs, Cēsu nov.  
27 66 Grozījumi 24.09.2009. Cēsu novada domes lēmumā Nr. 255  „ Par Cēsu novada Vides attīstības padomi”  
28 67 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta  „Vidus Betes” Vaives pagastā,  Cēsu novadā, atkārtotas izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas pārtraukšanu
29 68 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 07.12.2006. lēmumā Nr. 77 “Par SIA “Alianda” ieguldījumiem Cēsu pilsētas ģimnāzijas un Cēsu pilsētas pamatskolas ēdināšanas blokā”
30 69 Par grozījumiem pārjaunojuma līgumā
31 70 Grozījumi Cēsu novada domes 20.01.2011. lēmumā Nr. 22 “Par amata vienību izmaiņām Cēsu pilsētas Sporta skolā”
32 71 Par ziedojuma pieņemšanu
33 72 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”  
34  73 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādei  
35 74 Par ziedojuma pieņemšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai
36 75 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas dzīvnieku patversmei
37 76 Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes peldbaseina maksas pakalpojumu noteikšanu
38 77 Par dzīvojamās telpas Nr.1 un Nr.2 Dzirnavu ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā, īres termiņu pagarinājumu
39 78 Par dzīvojamās telpas Nr.3 Dzirnavu ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā, īres termiņu pagarinājumu  
40 79 Par dzīvojamās telpas Nr.4  Dzirnavu ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā, īres termiņa pagarinājumu
41 80 Par piešķirtās dotācijas novadu infrastruktūras attīstībai izlietojuma objektu papildināšanu
42 atlika Par Cēsu pilsētas siltumtīklu saimniecības investīciju plānu 2011.-2013. gadam
43 81 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu  
44  82 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu  
45 83 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu  
46 84 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu  
47 85 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu  
48 86 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu  
49 87 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu  
50 88 Grozījums Cēsu novada domes 28.10.2010. lēmumā Nr. 644 „Par normatīvu dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai 2010./2011. gada apkures sezonā apstiprināšanu”
51 89 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 4201-505-0007, Dzintara iela 7, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu valdījumā pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
52 90 Par ilgtermiņa aizņēmumu Eiropas ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” realizācijai
53 91 Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā
54 92 Par SIA „Biznesa augstskola Turība” veiktajiem remontdarbiem
55 93 Grozījumi Cēsu novada domes 30.12.2010. lēmumā Nr. 823 „Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktora mēnešalgu”
56 94 Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas pedagoģisko darbinieku amata vienībām
57 95 Par nekustamā īpašuma Līgatnes iela, Cēsis, Cēsu nov.,  sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
58 96 Par Cēsu 2.vidusskolas saimniecisko darbinieku  amata vienībām
59 97 Par ziedojuma pieņemšanu Līvu pamatskolai
60 98 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.38 „ Par Dzīvojamo māju īpašumu nodošanas komisiju”
61 99 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.39 „Par Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju”
62 100 Par zemes ierīcības projekta Rīgas ielā, Cēsīs, Cēsu novadā, uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
63 101 Par projekta „Cēsu novada Krīvu ciema ūdenssaimniecības attīstība” iesniegšanu  un finansējuma nodrošināšanu tā īstenošanai
64 102 Par projekta „Cēsu novada Rīdzenes ciema ūdenssaimniecības attīstība” iesniegšanu  un finansējuma nodrošināšanu tā īstenošanai
65 103 Par adrešu likvidēšanu Cēsīs, Cēsu novadā
66 104 Par SIA “Cēsu siltumtīkli” 2010.gada investīciju plānu izpildi


Printēt