A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2010. gads

2010.gada 28.oktobra protokols nr.17

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1615 Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Vītolu ielā 9-3, Cēsīs, Cēsu novadā
2616 Grozījumi Cēsu novada domes 03.09.2009.lēmumā Nr.228 „Par Cēsu pilsētas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu”  
3 617 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2010. lēmumā Nr. 47 „Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisiju”  
4 618 Par konkursu ‘’Būve 20..’’
5619 Par konkursu „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā’’  
6 620 Par zemes ierīcības projekta Līgatnes iela 40, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
7 621 Par zemes ierīcības projekta Līgatnes iela 44, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
8 622 Par nekustamā īpašuma Pētera iela, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu  
9 623 Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam ”Krievkalni” Vaives pagastā, Cēsu novadā izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
10 624 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībām Cēsīs, Cēsu nov.
11 625 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Jāņa Poruka ielā 34, Cēsīs, Cēsu nov.  
12 626 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Vārnu ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov.  
13 627 Grozījumi 27.02.2001. Līgumā par Cēsu pilsētas siltumtīklu saimniecības modernizāciju un atjaunošanu
14 628 Grozījumi 12.09.2002. Zemes nomas līgumā Nr. 10-6-02-87/2002
15 629 Grozījumi 27.02.2001. Līgumā par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu Siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu
16 630 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 25 „Par Administratīvo komisiju”  
17 631 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 26 „Par Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisiju”  
18 632 Grozījumi Cēsu novada domes 22.04.2010. lēmumā Nr.254 „Par Cēsu novada pašvaldības komisiju Statusa piešķiršanai”  
19 633 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.51 „Par arhīva apstrādes ekspertu komisiju”  
20 634 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.24 „Par Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju”  
21 635 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.29 „Par Novērtēšanas komisiju Cēsu novada pašvaldības un tās amatpersonām pasniegto dāvanu uzskaitei un vērtības noteikšanai”
22 636 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA „Purpurs”
23 637 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
24 638 Grozījumi Cēsu novada domes 22.06.2010. lēmumā Nr. 355 „Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 24 „Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novadā” apstiprināšanu
25 639 Grozījumi Cēsu novada domes 24.09.2009. lēmumā Nr. 270 „Par nomas maksas noteikšanu sporta organizācijām”
26 640 Par SIA „Cēsu siltumtīkli” norēķiniem par nomas maksas parādu
27 641 Par Cēsu novada pašvaldības budžeta izpildi
28 642 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.43 „Grozījumi Cēsu novada 18.02.2010.saistošajos noteikumos Nr.5 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2010.gadam”” apstiprināšanu
29 643 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 44 „Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr. 1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
30 644 Par normatīvu dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai 2010./2011.gada apkures sezonā apstiprināšanu
31 645 Par finansējumu projektam „EVS in Cesis Children and Youths Centre”
32 646 Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”
33647 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 11.09.2008. lēmumā Nr.721 „ Par dalības maksu apstiprināšanu Cēsu Bērnu un jauniešu centrā”
34  
35 648 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”
36 649 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijai
37 650 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu 1.pamatskolai
38 651 Par ziedojuma pieņemšanu Līvu pamatskolai
39 652 Par ziedojuma pieņemšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai
40 653 Grozījumi Cēsu 2.vidusskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
41654 Grozījumi Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr.174 „Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu automašīnām”
42 655 Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Apšu ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā
43 656 Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Jāņa Poruka ielā 21, Cēsīs, Cēsu novadā
44 657 Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Pureņu ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā
45 658 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 2008.gada 11.septembra lēmumā Nr.728 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtības apstiprināšanu”
46 659 Par nedzīvojamo telpu Krasta ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, pieņemšanu nomā sīkdzīvnieku patversmes vajadzībām
47 660 Par zemes ierīcības projekta Līgatnes iela 85, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
48 661 Par zemes ierīcības projekta Līgatnes iela 83, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
49 662 Par atteikumu piešķirt politiski represētās personas statusu A. Juriksonam
50663 Par atteikumu piešķirt nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu T.Zāmuelim  


Printēt