A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2008. gads

2008. gada 19.jūnija protokols nr. 11

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1526. Par būvi Stacijas laukumā 1, Cēsīs

2527. Par Cēsu pilsētas siltumapgādes attīstības koncepcijas 2008-2020 apstiprināšanu

3535. Par neapdzīvojamo telpu (garāžu) Gaujas ielā 30, Cēsīs, pirkuma līguma noslēgšanu

4 536. Par īpašuma Cēsīs, Peldu 1a neprivatizētās daļas nodošanu atpakaļ valsts īpašumā

5537. Par Cēsu pilsētas domes 2008.gada 8.maija lēmuma Nr.439 (prot.Nr.8, 26.p.) „ Par Cēsu pilsētas domes lēmuma „Par zemes gabala Briežu ielā 28, Cēsīs, un Ūdru ielā 2, Cēsīs, maiņu pret zemes gabalu Leona Paegles ielā 21, Cēsīs” apturēšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu un maiņas līguma apstiprināšanu

6538. Par telpu grupu adrešu apstiprināšanu Raunas ielā 9, Cēsīs

7539. Par adreses maiņu jaunbūvei Cīrulīšu ielā 62, Cēsīs

8540. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijas vajadzībām nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 92, Cēsīs

9 541. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2007. gada 21. jūnija lēmumā Nr. 379 „Par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs nomu””

10542. Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 48, Cēsīs nomu

11543. Par grozījumiem Cēsu pilsētas sporta skolas nolikumā

12 Pielikums

Grozījumi Cēsu pilsētas sporta skolas nolikumā

13 544. Par izmaiņām Cēsu pilsētas Tūrisma padomes sastāvā

14545. Par zemes gabala Stacijas laukumā 6, Cēsīs, nomu

15546. Par neapbūvēta zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, nodošanu privatizācijai

16547. Par neapbūvēta zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, privatizācijas noteikumu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

17 Pielikums Nr.1 ApstiprinātS ar Cēsu pilsētas domes 2008.gada 19.jūnija lēmumu Nr. 547 (prot. Nr. 11, 22.punkts)

Neapbūvēta zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, privatizācijas noteikumi

18 Pielikums nr.2 ApstiprinātS ar Cēsu pilsētas domes 2008.gada 19.jūnija lēmumu Nr. 547 (prot. Nr. 11, 22.punkts)

Neapbūvēta zemes gabalabērzaines ielā 1, cēsīs, izsoles noteikumi

19 548. Par Cēsu pilsētas pašvaldības īpašuma objekta Gaujas iela 10A, Cēsīs, nodošanu privatizācijai
20 549. Par telpu nomu Pūces ielā 2, Cēsīs

21550. Par konkursa “Labākais sētnieks Cēsīs” komisijas izveidošanu

22 551. Par ziedojumu pieņemšanu

23 PIELIKUMS Cēsu pilsētas domes sēdes 19.06.2008.,prot.Nr.11, 27.p. Lēmums nr. 551

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai ziedoto grāmatu saraksts

24552. Par ilgtermiņa aizņēmuma Cēsu pilsētas ielu rekonstrukcijai izlietojumu

25553. Par ziedojuma pieņemšanu

26554. Par projekta pieteikuma „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Cēsu 2.vidusskolā un Cēsu Valsts ģimnāzijā” iesniegšanu Valsts izglītības attīstības aģentūrā

27556. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2003.gada 25.septembra lēmumā ”Par zemes gabala nomu Tirgoņu ielā 3, Cēsīs” (prot.Nr.18, §1)

28557. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmumā ”Par zemes gabala daļas nomu Tirgoņu ielā 3, Cēsīs” (prot.Nr.13, 16.punkts)

29558. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 9.decembra lēmumā ”Par zemes nomu Stacijas laukumā 1, Cēsīs” (prot.Nr.26, 20.punkts)

30559. Par Cēsu pilsētas domes 2002.gada 9.maija lēmuma ”Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2001.gada 13.septembra (prot.Nr.12, §4) lēmumā ”Par zemes gabala nomu Cēsīs, Stacijas laukumā 2” (prot.Nr.13, §11) atzīšanu par spēku zaudējušu un par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2001.gada 13.septembra lēmumā ”Par zemes gabala nomu Cēsīs, Stacijas laukumā 2” (prot.Nr.12, §4)

31560. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2005.gada 14.jūlija lēmumā”Par zemes gabala nomu Stacijas laukumā 3, Cēsīs” (prot.Nr.17, 18.punkts)

32561. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2002.gada 24.oktobra lēmumā “Par zemes gabala nomu Cēsīs, Rīgas ielā 14” (prot.Nr.26, §2)

33562. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 9.septembra lēmumā ”Par zemes nomu Rīgas ielā 24A, Cēsīs” (prot.Nr.19, 19.punkts)

34563. Par ziedojumu pieņemšanu

35564. Par ziedojumu pieņemšanu

36565. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 19.janvāra lēmumā Nr.15 „Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (prot.Nr.2)

37567. Par papildinājumiem 13.09.2007. Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.506 „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centrā”

38568. Par Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja G.Šķendera atvaļinājumu

39569. Par vēlēšanu iecirkņu skaita un atrašanās vietu noteikšanu tautas nobalsošanai

40570. „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2008. gada 6. marta lēmumā Nr. 243 „Par gadatirgu organizēšanu 2008. gadā””

41571. Par Cēsu pilsētas pašvaldības 2007.gada publisko pārskatu

42 572. Par ziedojuma pieņemšanu

43573. Par ekspertu konsultatīvās padomes izveidošanu

44574. Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu par apbūvi Eduarda Treimaņa Zvārguļa ielā 14 un16, Cēsīs

45575. Par nekustamā īpašuma Dārzniecības iela 11, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

46576. Par palīgēkas – sabiedriskās tualetes Palasta ielā 24, Cēsīs nodošanu Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes vēstures un tūrisma centrs” valdījumāPrintēt