A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 812" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2008. gads

2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1320 Par nekustamā īpašuma Lāču ielā 9, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
2321 Par zemes gabala Noliktavas ielā 2, Cēsīs, izveidošanu
3322 Par Cēsu pilsētas domes 13.04.2006. lēmuma Nr.232 ”Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu”, 15.06.2006. lēmuma Nr.403 ”Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 13.04.2006. lēmumā Nr.232 ”Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu”” un 21.06.2007. lēmuma Nr.387 ”Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 13.04.2006. lēmumā Nr.232 ”Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu” un par nomas priekšlīguma par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļu noslēgšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem
4323 Par zemes gabala Bērzaines ielā 31, Cēsīs, daļas nodošanu apsaimniekošanā
5324 Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Mēderu ielā 2, Cēsīs
6325 Par adreses maiņu ēkai Pļavas ielā 7, Cēsīs
7326 Par zemes ierīcības projekta Jāņa Poruka ielā 22 un Magoņu ielā 25, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
8 Pielikums “DARBA UZDEVUMS”
9327 Par detālplānojuma teritorijai Cēsīs, kas ietver zemes gabalus Kovārņu ielā 10, Cīrulīšu ielā 72 un daļu no zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A nomas platībām, izstrādes izbeigšanu
10328 Par detālplānojuma zemes gabalam Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, un Cēsu pilsētas saistošo noteikumu Nr.10 „Detālplānojuma zemes gabalam Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprināšanu
11 „Detālplānojuma zemes gabalam Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
12329 Par Cēsu pilsētas attīstības programmas 2008-2014 vides pārskata nodošanu sabiedriskajai apspriešanai
13 Kopsavilkums par Cēsu pilsētas attīstības stratēģijas 2008-2014 vides pārskatu
14330 Par neapdzīvojamo telpu (garāžu) Gaujas ielā 19, Cēsīs, nodošanu privatizācijai
15331 Par neapdzīvojamo telpu (garāžu) Jāņa Poruka ielā 75 Cēsīs, nodošanu privatizācijai
16332 Par nekustamā īpašuma (zemes gabala) Akmens ielā 4, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
17333 Par nekustamā īpašuma Birzes ielā 5, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
18334 Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 7/9, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
19335 Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 22, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
20336 Par nekustamā īpašuma (zemes gabala) Lenču ielā 48, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
21337 Par nekustamā īpašuma Lielajā Līvu ielā 1, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
22338 Par nekustamā īpašuma Lielajā Līvu ielā 2, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
23339 Par nekustamā īpašuma Līgatnes ielā 29, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
24340 Par nekustamā īpašuma Pils ielā 10, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
25341 Par nekustamā īpašuma Saules ielā 21b, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
26342 Par nekustamā īpašuma (zemes gabala) Raiņa ielā 2, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
27343 Par nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 17, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
28344 Par nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 37, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
29345 Par nekustamā īpašuma Zaķu ielā 3, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
30346 Par nekustamā īpašuma Zirņu ielā 28, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
31347 Par privatizācijai nodoto dzīvojamo māju Cēsīs saraksta apstiprināšanu
32 Pielikums “Cēsu pilsētā privatizācijai nodoto dzīvojamo māju un no valsts pārņemto neprivatizēto dzīvokļu saraksts”
33348 Par grozījumiem Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā
34349 Par grozījumiem nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs ar pretendentu atlasi noteikumos un pirkuma līgumā
35350 Par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, daļas nomu
36351 Par būvniecības procesu Piebalgas ielā 14, Cēsis
37352 Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Badmintons” (programmas kods - 20V 81300) saskaņošanu
38353 Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Badmintons” (programmas kods - 30V 81300) saskaņošanu
39354 Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Basketbols” (programmas kods - 20V 81300) saskaņošanu
40355 Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Basketbols”(programmas kods - 30V 81300) saskaņošanu
41356 Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Biatlons” (programmas kods – 20V 81300) saskaņošanu
42357 Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Biatlons” (programmas kods – 30V 81300) saskaņošanu
43358 Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „BMX” (programmas kods – 20V 81300) saskaņošanu
44359 Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „BMX” (programmas kods – 30V 81300) saskaņošanu
45360 Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Florbols” (programmas kods – 20V 81300) saskaņošanu
46361 Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Florbols” (programmas kods – 30V 81300) saskaņošanu
47362 Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Galda teniss” (programmas kods - 20V 81300) saskaņošanu
48363 Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Galda teniss” (programmas kods - 30V 81300) saskaņošanu
49364 Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Orientēšanās sports” (programmas kods – 20V 81300) saskaņošanu
50365 Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Orientēšanās sports” (programmas kods – 30V 81300) saskaņošanu
51366 Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Teniss” (programmas kods – 20V 81300) saskaņošanu
52367 Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Teniss” (programmas kods – 30V 81300) saskaņošanu
53368 Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Vieglatlētika” (programmas kods - 20V 81300) saskaņošanu
54369 Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Vieglatlētika” (programmas kods - 30V 81300) saskaņošanu
55370 Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Volejbols” (programmas kods -20V 81300) saskaņošanu
56371 Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Volejbols” (programmas kods -30V 81300) saskaņošanu
57372 Par Cēsu pašvaldības izglītības stratēģijas apstiprināšanu
58373 Par saistošo noteikumu Nr. 11 “Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā” apstiprināšanu
59 Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.11 Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā
60374 Par ziedojumu pieņemšanu
61375 Par ilgtermiņa saistību apstiprināšanu
62376 Par Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Saules ielā 23, Cēsīs, Caunas ielā 8, Cēsīs un Lenču ielā 40, Cēsīs nodošanu valdījumā Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”
63377 Par pasākuma „DISKO NAKTS Nr.802” organizēšanu
64378 Par “Cēsu pilsētas domes sporta bāzu nomas maksu sporta organizācijām” kārtības apstiprināšanu
65 “Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes 17.04.2008.,prot.Nr.7, 67.p.Lēmums nr. 378” “Par “Cēsu pilsētas domes sporta bāzu nomas maksu sporta organizācijām” kārtības apstiprināšanu”
66379 Par ziedojumu pieņemšanu
67380 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2005.gada 25.augusta lēmumā "Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 39, Cēsīs, nomu" (prot.Nr.20, 14.p.)
68382 Par projekta pieteikuma „Cēsis ceļā uz Olimpiskajām spēlēm” iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā esošajai Sporta pārvaldei
69383 Par projekta pieteikuma „Sporta inventāra iegādes palīdzība Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai” iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā esošajai Sporta pārvaldei
70384 Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu Cēsu rajona padomei pasākumā "Cēsu uzņēmējs 2008"
71 Par ziedojumu pieņemšanu
72386 Par Cēsu pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju, dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu, nedzīvojamo telpu privatizācijas lietu faktisko pārņemšanu Cēsu pilsētas domes kompetencē
73387 Par sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu reģistrācijas apliecības anulēšanu IK "Offlains", Rīgas ielā 47, Cēsīs
74388 Par Cēsu pilsētas domes 2007.gada pārskata apstiprināšanu
75389 Par Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes 2007.gada pārskata apstiprināšanu
76390 Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes 2007.gada pārskata apstiprināšanu
77391 Par Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes2007.gada pārskata apstiprināšanu
78392 Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes „Akmens ligzda” 2007.gada pārskata apstiprināšanu
79393 Par Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes 2007.gada pārskata apstiprināšanu
80394 Par Cēsu 1.pamatskolas 2007.gada pārskata apstiprināšanu
81395 Par Cēsu 2.pamatskolas 2007.gada pārskata apstiprināšanu
82396 Par Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas 2007.gada pārskata apstiprināšanu
83397 Par Cēsu pilsētas pamatskolas 2007.gada pārskata apstiprināšanu
84398 Par Cēsu Valsts ģimnāzijas 2007.gada pārskata apstiprināšanu
85399 Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 2007.gada pārskata apstiprināšanu
86400 Par Cēsu 2.vidusskolas 2007.gada pārskata apstiprināšanu
87401 Par Cēsu pilsētas vakara vidusskolas 2007.gada pārskata apstiprināšanu
88402 Par Cēsu pilsētas mākslas skolas 2007.gada pārskata apstiprināšanu
89403 Par Cēsu pilsētas sporta skolas 2007.gada pārskata apstiprināšanu
90404 Par Cēsu bērnu un jauniešu centra 2007.gada pārskata apstiprināšanu
91405 Par Cēsu Centrālās bibliotēkas 2007.gada pārskata apstiprināšanu
92406 Par Cēsu Kultūra Centra 2007.gada pārskata apstiprināšanu
93407 Par Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centra 2007.gada pārskata apstiprināšanu
94408 Par Cēsu pašvaldību aģentūras „Vidzemes vēstures un tūrisma centrs” 2007.gada pārskata apstiprināšanu
95409 Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” 2007.gada pārskata apstiprināšanu
96410 Par Cēsu pilsētas pašvaldības 2007.gada pārskata apstiprināšanu
97412 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.05.2005. lēmumā “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju īpašumu nodošanas komisijas sastāvu” (prot.Nr.13,48.p.)
98413 Par Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka Andra MIHAĻOVA atvaļinājumu


Printēt