Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Inženierbūvju būvniecības process

Visa būvniecības dokumentācija iesniedzama, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu (BIS)

Informācija par BIS lietošanu.

 

Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi
( Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumi Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”)

 

 

I grupa

1) Atsevišķs labiekārtojuma elements, kas atrodas publiskajā ārtelpā, – soliņš, bērnu rotaļu ierīce, sporta aprīkojums, atsevišķa laterna un apgaismes ķermenis, laipa, gājēju tiltiņš, karogu masts, ielu norādes stabs, velosipēdu statīvs u. tml.
2) Sporta laukums ar segumu (publiskajā ārtelpā)
3) Stacionārs (ar zemē izbūvētiem pamatiem vai pamatni) līdz 6 m augsts reklāmas un informācijas stends ar vai bez inženiertīkla pievada
4) Žogs un mūris
5) Gājēju ceļš
6) Veloceļš
7) Vieglas konstrukcijas gājēju vai velo tilts ar laidumu līdz 10 m
8) Inženiertīklu pievads
9) Labiekārtots laukums ar segumu (betona, šķembu u. c.) bez inženiertīkliem
10) Avotu kaptāža, grodu aka un ūdens ieguves urbums dziļumā līdz 20 m
11) Tornis vai masts līdz 10 m

Paskaidrojuma raksts inženierbūvei

(1. pielikums).


Būvniecības veids:

 • jauna būvniecība;
 • novietošana;
 • pārbūve;
 • restaurācija;
 • nojaukšana;
 • konservācija

 

Apliecinājuma karte inženierbūvei
(3. pielikums).

Būvniecības veids: 

 • inženiertīkla pievads;
 • grodu aka;
 • ūdens ieguves urbums;
 • avota kaptāža;
 • iekšējais inženiertīkls;
 • cita inženierbūve

14 dienas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 dienas

 

II grupa

Inženierbūves, kuras neietilpst I vai III grupā

Būvniecības ieceres iesniegums
(4. pielikums).

 

Būvniecības veids:

 • jauna būvniecība;
 • ierīkošana;
 • novietošana;– pārbūve;
 • atjaunošana;
 • restaurācija;
 • nojaukšana; izņemot otrās grupas inženierbūves (izņemot ārējos inženiertīklus), kuras ekspluatācijas laiks nav ilgāks par vienu gadu un kas jānojauc līdz šī termiņa beigām, (sezonas inženierbūve) novietošanai un otrās grupas inženierbūves atjaunošanas gadījumā (neskarot inženierbūves nesošos elementus vai konstrukcijas).

1 mēnesis

III grupa

1) Gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēma ar darba spiedienu virs 1,6 MPa
2) Estrāde, atklātais sporta laukums un baseins ar tribīnēm, paredzēts vairāk nekā 100 cilvēkiem
3) Notekūdeņu attīrīšanas ietaise ar jaudu virs 100 m3/diennaktī
4) Kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacija ar jaudu virs 100 m3/diennaktī
5) Ūdens un kanalizācijas tīkli ar diametru no 500 mm
6) Ūdens attīrīšanas ietaise ar jaudu virs 100 m3/diennaktī
7) Lidlauka skrejceļš
8) Tornis, augstāks par 100 m
9) Masts, augstāks par 100 m

Būvniecības ieceres iesniegums
(4. pielikums).

 

Būvniecības veids:

 • jauna būvniecība;
 • ierīkošana;
 • novietošana– pārbūve;
 • atjaunošana;
 • restaurācija;
 • nojaukšana; 

1 mēnesis

 

 

Autoceļi un ielas
(Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”)

 

 

I grupa

1) Māju ceļš, kā arī pieslēgums esošajam ielu tīklam (piebrauktuve vai iebrauktuve), izņemot valsts autoceļu

 

2) Satiksmes organizācijas un kontroles (uzraudzības) tehniskie līdzekļi

Paskaidrojuma raksts (6. pielikums).

 

 

Būvniecības veids:

 • jauna būvniecība;
 • pārbūve;
 • nojaukšana.

 

 

Apliecinājuma karte (8. pielikums).

 

Būvniecības veids:

 • atjaunošana;
 • nojaukšana.

 

Būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami:

 • pirmās grupas māju ceļu atjaunošanai;
 • veicot avāriju novēršanas vai to seku likvidēšanas darbus objektā, kuram ir noteikta ekspluatācijas vai drošības aizsargjosla

14 dienas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 dienas

II grupa

1) Automaģistrāles un ātrsatiksmes autoceļi
2) Tilts ar laidumu 2 m un vairāk
3) Autoceļa caurteka ar ailas platumu 2 m un vairāk
4) Tunelis

Būvniecības iesniegums
 (7. pielikums).

 

Būvniecības veids:

 • jaunu pašvaldības ceļu, ielu un māju ceļu būvniecība;
 • esošo pašvaldības ceļu, ielu un māju ceļu atjaunošana;
 • esošo pašvaldības ceļu, ielu un māju ceļu pārbūve;
 • esošo pašvaldības ceļu, ielu un māju ceļu nojaukšana.

1 mēnesis

 

 

Elektronisko sakaru būves
(Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.501)

   

I grupa

Inženiertīklu pievads

Tehniskā shēma,
iesniegums (2. pielikums).


Būvniecības veids:
jauna būvniecība.

14 dienas

II grupa

Inženierbūves, kuras neietilpst

I vai III grupā

Elektronisko sakaru tīkla būvniecības ieceres iesniegums (2. pielikums).

 

Būvniecības veids:

 • jauna būvniecība;
 • pārbūve;
 • nojaukšana.

1 mēnesis

III grupa

1) Tornis, augstāks par 100 m
2) Masts, augstāks par 100 m

Elektronisko sakaru tīkla būvniecības ieceres iesniegums (2. pielikums).

 

Būvniecības veids:

 • jauna būvniecība;
 • pārbūve;
 • nojaukšana.

1 mēnesis

 

Enerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves
(Ministru kabineta  30.09.2014. noteikumi Nr.573 „Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”)

 

 

I grupa

1) Elektrotīkls ar nominālo spriegumu līdz 20 kV, tai skaitā elektroapgādes sadalnes (piemēram, uzskaites, relejaizsardzības, kabeļu komutācijas), komutācijas un aizsardzības iekārtas
2) Inženiertīklu pievads

Paskaidrojuma raksts (3. pielikums)
un tehniskā shēma.
 

Būvniecības veids:

 • jaunbūve;
 • atjaunošana;
 • pārbūve;
 • novietošana;
 • nojaukšana.

 

Apliecinājuma karte (4. pielikums)
 

Būvniecības veids:

 • atjaunošana;
 • pārbūve.

7 vai 14 dienas

 

 

 

14 dienas

II grupa

Inženierbūves, kuras neietilpst

I vai III grupā

Būvniecības ieceres iesniegums
(2. pielikums).

 

Būvniecības veids:

 • jauna būvniecība;
 • atjaunošana;
 • pārbūve;
 • novietošana;
 • nojaukšana.

1 mēnesis

III grupa

1) Elektropārvades līnija ar nominālo spriegumu 110 kV un augstāku
2) Apakšstacija (izņemot slēgtās transformatoru apakšstaciju ēkas) ar 110 kV spriegumu un augstāku
3) Hidroelektrostacija ar jaudu virs 2 MW
4) Spēkstaciju būve ar jaudu virs 20 kW, tai skaitā vēja elektrostacija (vēja parks)
5) Dūmenis virs 60 m

Būvniecības ieceres iesniegums
(2. pielikums).
Būvniecības veids:

 • jaunbūve;
 • atjaunošana;
 • pārbūve;
 • novietošana;
 • nojaukšana.

1 mēnesis

 

Hidrotehniskās un meliorācijas būves
(Ministru kabineta 16.09.2014. noteikumi Nr.550 Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi)

 

 

I grupa

1) Viena īpašuma meliorācijas sistēma vai atsevišķa būve, ierīce
2) Rakts dīķis ar virsmas laukumu līdz 0,5 ha platībā

Paskaidrojuma raksts (1. pielikums).

 

Būvniecības veids:

 • jauna būvniecība;
 • novietošana;
 • pārbūve;
 • atjaunošana;
 • nojaukšana;
 • konservācija.
 

II grupa

Inženierbūves, kuras neietilpst

I vai III grupā

Būvniecības ieceres iesniegums
(2. pielikums).


Būvniecības veids:

 • jauna būvniecība;
 • novietošana;
 • atjaunošana;
 • pārbūve;
 • nojaukšana.

1 mēnesis

III grupa

1) Ūdens noteces un līmeņu regulēšanas hidrotehniskā būve, ja aizsprosta augstums pārsniedz 15 m vai novadbūves caurplūde pārsniedz 500 m3/s
2) Ūdens resursu izmantošanas hidrotehniskā būve, ja hidroelektrostacijas projektētā jauda ir no 1 MW līdz 2 MW vai sūkņu stacijas ražīgums ir lielāks par 5 m3/s

Būvniecības ieceres iesniegums
(2. pielikums).
 

Būvniecības veids:

 • jauna būvniecība;
 • novietošana;
 • atjaunošana;
 • pārbūve;
 • nojaukšana.

1 mēnesis

Maksa par pakalpojumu

Nodeva par būvatļaujas saņemšanu saskaņā ar ar saistošajiem noteikumiem "Nodeva par būvatļaujas saņemšanu"

Normatīvie akti
Būvniecības likums
Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”,
Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”
Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr. 501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība”
Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumi Nr. 573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvaldes un sadales būvju būvnoteikumiem”
Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”
Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumi Nr. 530 “Dzelzceļa būvnoteikumi”
Ministru kabineta 2014. gada 1. oktobra noteikumi Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju noteikumi”

Nodeva par būvatļaujas saņemšanu