Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sociālais dienests izsludina sociālās jomas projektu konkursu biedrībām un nodibinājumiem

Sociālais dienests izsludina sociālās jomas projektu konkursu biedrībām un nodibinājumiem

Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” (turpmāk - Aģentūra) izsludina sociālās jomas projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām līdzfinansējuma saņemšanai.

Projektu konkursa mērķis:

 1. Iesaistīt nevalstiskās organizācijas jaunu un inovatīvu sociālo un rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanā.
 2. Palielināt mazaizsargāto iedzīvotāju iesaistīšanu sociālajās aktivitātēs, mazinot sociālo atstumtību.

Projekta konkursa prioritātes 2020.gadā:

 1. Vientuļo, vienatnē dzīvojošo senioru ar pārvietošanās grūtībām regulāra apciemošana/sarunu biedrs;
 2. Nemedikamentozās terapijas nepilngadīgajiem Aģentūras klientiem;
 3. Starptautiskās senioru un invalīdu dienas organizēšana novadā;
 4. Veselības veicināšanas pasākumi Cēsu novada mazaizsargāto iedzīvotāju atbalstam.

Konkursā var piedalīties nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi, biedrības (turpmāk – NVO), kuras darbojas Cēsu novadā. Projekta pieteicējs var būt viens vai pieteikties kopā ar partneriem. Vadošais pieteicējs projekta atbalstīšanas gadījumā slēdz līgumu par projekta īstenošanu un ir tiešais finansējuma saņēmējs.

Viens projekta pieteicējs drīkst iesniegt tikai vienu pieteikumu. Partnerības gadījumā šis nosacījums attiecas uz vadošo pieteicēju.

Aģentūras piešķirtais projekta finansējums ir līdz EUR 1 200 (viens tūkstotis divi simti euro). Projekta pieteicējs nodrošina līdzfinansējumu projekta īstenošanai vismaz 15 % (piecpadsmit procentu) apmērā no Aģentūras piešķirtā projekta finansējuma summas.

Sociālās jomas projekta konkursa nolikums un projekta pieteikuma veidlapa pieejama Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” interneta vietnē www.cesis.lv/lv/socialais-dienests/sadarbiba-ar-nvo/projektu-konkurss.

Projektu pieteikumi jāiesniedz Aģentūrā, 8.kabinetā līdz 2020.gada 9.martam plkst.12.00 vai jānosūta pa pastu (Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu novadā, LV – 4101; aploksnes pasta zīmoga datums nedrīkst būt vēlāks kā noteiktais projektu pieteikuma pieņemšanas termiņš).

Projekta pieteicējam jāiesniedz:

 • pieteikuma veidlapa (pielikums Nr.1) aizpildīta datorrakstā;
 • projekta izmaksu tāme (pielikums Nr.2), iekļaujot tāmē normatīvajos aktos noteiktos nodokļus;
 • pieteicēja reģistrācijas dokumenta kopija vai dokuments, kas apliecina struktūrvienības pilnvarojumu īstenot projektu;
 • ja projekts tiek realizēts partnerībā, partnera parakstīta vēstule par partnerību;
 • ja projekta pieteikumā ir norādīts, ka līdzās Aģentūras budžeta finansējumam ir paredzēts līdzfinansējums, kuru piešķīrusi cita organizācija, nevis projekta pieteicējs vai partneris, jāiesniedz vēstule ar minētā fakta apstiprinājumu.
Datums: 2020. gada 10. februāris