Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par nomas tiesību izsoli īpašumam "Mākoņi"

Tiek nodots nomā - rīkojot nomas tiesību izsoli
 
Cēsu novada pašvaldība nodod nomā no 2022.gada 1.maija līdz 2027.gada 31.decembrim, ja nomai noteiktajā termiņā (2022.gada līdz 14. aprīļa, plkst. 10:00) pieteicies vairāk par vienu pretendentu, rīkojot nomas tiesību izsoli, Cēsu novada pašvaldības īpašuma ”Mākoņi”, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4290 005 0062, daļu 2,09 ha platībā, turpmāk – Izsoles objekts. 
 
Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) nomas cena 44,00 EUR (četrdesmit četri euro un 00 centi ) gadā, bez pievienotās vērtības nodokļa.
 
Izsoles solis – 4,00 EUR (četri euro un 00 centi).
 
Drošības nauda par Izsoles objektu 10% no izsoles sākumcenas, kas sastāda 4,40 EUR (četri euro un 40 centi), ieskaitāma Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV51UNLA0004013130835, ar norādi „Drošības nauda nekustamā īpašuma daļas “Mākoņi”, Vaives pag., Cēsu nov., nomas tiesību izsolei”. 
 
Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2022.gada 25.aprīlī plkst.15.30.
 
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2022.gada 14.aprīlim plkst.10.00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā vai e-pasts aigars.kerpe@cesis.lv
 
Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 64122161, kā arī internetā www.cesis.lv.
 
Informācija par nomas objektu 
Izsoles noteikumi