Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izsoles

Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē ar pretendentu atlasi

Cēsu novada pašvaldība atsavina, pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē, Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu (starpgabalu) „Meža Mieriņi”, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 010 0058, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala un mežaudzes, kadastra apzīmējums 4290 010 0057, platība 5,8 ha, turpmāk – Izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi).

Izsoles solis – 200.00 EUR (divi simti euro un 00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i 1000.00 EUR (viens tūkstotis euro un 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV51UNLA0004013130835, ar norādi „Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma „Meža Mieriņi” izsolei”.

Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2020. gada 26. martā plkst. 14:00. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2020.gada 25.martam plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv.

Izsoles noteikumi