Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izsoles

Par 2 kailciršu, 1 galvenās izlases cirtes un 1 sanitārās izlases cirsmas īpašumā "Priekuļu pagasta pašvaldības zeme" izsoli

Elektroniskā izsolē tiek pārdota kustamā manta - 2 kailciršu, 1 galvenās izlases cirtes un 1 sanitārās izlases cirsmas īpašumā ''Priekuļu pagasta pašvaldības zeme''.

Kustamā manta 2 kailcirtes, 1 galvenās izlases un 1 sanitārās izlases cirsmas ''Priekuļu pagasta pašvaldības zeme'', Priekuļos, Priekuļu pagastā, Cēsu novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 4272 006 0218, kas sastāv no meža 2. kvartāla 23., 39., 46., 18., 29., 31. un 32. nogabala, likvīdā krāja – 908,8 m3, no tās lietkoksne 695,99 m3, malka 212,81 m3, kopējā izcērtamā platība – 3,5 ha, zemes vienības kadastra apzīmējums 4272 006 0219, kas sastāv no meža 1. kvartāla 8., 9. nogabalā likvīdā krāja – 30,0 m3, no tās lietkoksne 14,0 m3, malka 16,0 m3, kopējā izcērtamā platība – 7,41 ha.

Kustamās mantas izsoles nosacītā sākuma cena – 48 400,00 EUR;
Izsoles solis - 100,00 EUR;
Nodrošinājums – 4 840,00 EUR.

Izsoles sākums 2022.gada 5.maijā plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, jāreģistrējas izsolei un jāiemaksā nodrošinājums Cēsu novada pašvaldības norēķinu kontā līdz 2022.gada 25.maija plkst.23.59.

Izsoles noslēgums 2022.gada 6.jūnijā plkst.13.00. Izsoles dalībnieks elektroniski var veikt solījumus no brīža, kad tas noteiktajā kārtībā autorizēts dalībai izsolē, līdz brīdim, kad izsole ir noslēgusies. Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.

Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Pilsoņu ielā 6-3, Līgatnē izsoli

Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvalde rīko elektronisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma – dzīvokļa Pilsoņu iela 6-3, Līgatne, Cēsu novads, kadastra Nr. 42119000572 - kopējā platība 30,8 m2 atsavināšanai.

Izsoles sākumcena – EUR 4400,00, nodrošinājuma nauda – EUR 440,00.

Izsole norisināsies elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2022.gada 5. maija plkst.13.00 līdz 2022. gada 6. jūnijam plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 2022. gada 5. maija plkst.13.00 līdz 2021.gada 25. maijam plkst.23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Cēsu novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsoles NOTEIKUMI.

Tālrunis uzziņām 29181845.

Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Gaujas iela 23-15, Līgatnē izsoli

Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvalde rīko elektronisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma – dzīvokļa Gaujas iela 23-15, Līgatnē, Cēsu novadā, kadastra numurs 42119000564 - kopējā platība 47,3 m2, atsavināšanai.

Izsoles sākumcena – EUR 17300,00, nodrošinājuma nauda – EUR 1730,00.

Izsoles norisināsies elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2022.gada 5. maija plkst.13.00 līdz 2022. gada 6. jūnijam plkst.13.00.

Izsolēm pretendenti var reģistrēties no 2022. gada 5. maija plkst.13.00 līdz 2021.gada 25. maijam plkst.23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Cēsu novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsoles NOTEIKUMI.

Tālrunis uzziņām 29181845.

Par sanitārās kailcirtes un sanitārās izlases cirsmas "Mežparks" izsoli

Elektroniskā izsolē tiek pārdota kustamā manta - sanitārās kailcirtes un sanitārās izlases cirsma ''Mežparks''.

Kustamā manta sanitārās kailcirtes un sanitārās izlases cirsma ''Mežparks'', Priekuļos, Priekuļu pagastā, Cēsu novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 4272 007 0399, kas sastāv no meža 1.kvartāla 2., 4., 5., 6., 7. nogabalā, likvīdā krāja – 475,65 m3, no tās lietkoksne 417,15 m3, malka 58,5 m3, kopējā izcērtamā platība – 7,84 ha, zemes vienības kadastra apzīmējums 4272 007 0615, kas sastāv no meža 2.kvartāla 2., 3., 5., 6. nogabalā likvīdā krāja – 234,96 m3, no tās lietkoksne 219,28 m3, malka 15,68 m3, kopējā izcērtamā platība – 4,75 ha.

Kustamās mantas izsoles nosacītā sākuma cena – 38 000,00 EUR;
Izsoles solis - 100,00 EUR;
Nodrošinājums – 3 800,00 EUR.

Izsoles sākums 2022.gada 5.maijā plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, jāreģistrējas izsolei un jāiemaksā nodrošinājums Cēsu novada pašvaldības norēķinu kontā līdz 2022.gada 25.maija plkst.23.59.

Izsoles noslēgums 2022.gada 6.jūnijā plkst.13.00. Izsoles dalībnieks elektroniski var veikt solījumus no brīža, kad tas noteiktajā kārtībā autorizēts dalībai izsolē, līdz brīdim, kad izsole ir noslēgusies. Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.

Par sanitārās izlases cirsmas "Ulmaņbirzs" izsoli

Elektroniskā izsolē tiek pārdota kustamā manta – sanitārās izlases cirsma ''Ulmaņbirzs''.

Kustamā manta sanitārās izlases cirsma ''Ulmaņbirzs'', Priekuļos, Priekuļu pagastā, Cēsu novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 4272 007 0393, kas sastāv no meža 1.kvartāla 1., 2., 3., 4., 5., 9. nogabalā, likvīdā krāja – 150,27 m3, no tās lietkoksne 133,1 m3, malka 17,17 m3, kopējā izcērtamā platība – 3,31 ha, un 25 m3 bērza papīrmalkas (jāpieved ar vieglo traktortehniku) nekustamajā īpašumā ''Egļu kalns'', Priekuļos, Priekuļu pagastā, Cēsu novadā.

Kustamās mantas izsoles nosacītā sākuma cena – 7150,00 EUR;
Izsoles solis - 100,00 EUR;
Nodrošinājums - 715,00 EUR.

Izsoles sākums 2022.gada 5.maijā plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, jāreģistrējas izsolei un jāiemaksā nodrošinājums Cēsu novada pašvaldības norēķinu kontā līdz 2022.gada 15.maija pulksten 23:59 .

Izsoles noslēgums 2022.gada 25.maijā plkst.13.00. Izsoles dalībnieks elektroniski var veikt solījumus no brīža, kad tas noteiktajā kārtībā autorizēts dalībai izsolē, līdz brīdim, kad izsole ir noslēgusies. Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.

Nekustamā īpašuma "Knēžas" nomas tiesību izsole

Rakstiskā izsolē tiek piedāvātas nomas tiesības uz pašvaldībai piederošā nekustamo īpašumu “Knēžas”.

Pašvaldības īpašums atrodas Priekuļos, Priekuļu pagastā, Cēsu novadā, ar kadastra numuru 4272 007 0500 daļu no būves ar kadastra apzīmējumu 4272 007 0500 001 - vienas telpas ar kopējo platību 8,8 kvm. Iznomājamā OBJEKTA nosacītās nomas maksas apmērs - 40,00 euro mēnesī. Papildus nomas maksai Nomnieka pienākums ir maksāt nekustamā īpašuma nodokli par nomas objektu un PVN;
Izsoles solis - 2,00 EUR;
Iznomājamā objekta nomas tiesības termiņš noteikts 5 gadi.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt izsoles OBJEKTU sākot no sludinājuma publicēšanas dienas saskaņojot to pa tālruni 25417633.

Pieteikums nomas tiesību izsolei jāiesniedz slēgtā aploksnē ar uzrakstu “Pieteikums rakstiskai nomas tiesību izsolei objektam “Knēžas”, Priekuļi, Prikuļu pag., Cēsu nov.” personīgi vai sūtot pa pastu no sludinājuma publicēšanas dienas Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes tīmekļvietnē www.priekuli.lv un pašvaldības tīmekļvietnē www.cesunovads.lv līdz 2022.gada 11.maijam plkst.9.30. Pieteikumu atvēršanas sanāksme notiks 2022.gada 11.maijā pulksten 10:00 Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes telpās - 2. stāva sēžu zālē, Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads.

Lai reģistrētos par izsoles dalībnieku no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2022.gada 11.maija pulksten 10:00 jāiesniedz pieteikums, kurā jānorāda šāda informācija;

  • fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese;
  • juridiskai personai, personālsabiedrībai – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese;
  • nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods (ja ir);
  • elektroniskā pasta adrese (ja ir);
  • nomas objekts, nekustamajam īpašumam arī adrese, kadastra apzīmējums un platība;
  • nomas laikā plānotās darbības nomas objektā, tai skaitā norāda, vai un kāda veida saimniecisko darbību ir plānots veikt;
  • pretendenta piedāvātā nomas maksa, kas ir vienāda vai augstāka par nosacīto nomas maksu;
  • nomas tiesību pretendenta piekrišanu, ka iznomātājs kā kredītinformācijas lietotājs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt kredītinformāciju, tai skaitā ziņas par nomas tiesību pretendenta kavētajiem maksājumiem un tā kredītreitingu, no iznomātājam pieejamām datubāzēm.
Nekustamā īpašuma “Irbītes" elektroniskā izsole

Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 3902.00, izsoles drošības nauda EUR 390.20, solis Eur 100.00.

Izsoles sākums 2022.gada 6.maijā plkst.13.00. Izsoles noslēgums 2022.gada 6.jūnijā plkst.13.00.

Cēsu novada pašvaldība elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu  “Irbītes”, Inešu pagastā, Cēsu novadā, kadastra  Nr.4254 005 0017, zemes vienības kadastra apzīmējums 4254 005 0017 2.407 ha kopplatībā.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 06.05.2022. plkst.13.00 līdz 26.05.2022. plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 26.05.2022. jāiemaksā drošības nauda EUR 390.20 izsoles noteikumos norādītajā kontā.

Atbilstoši LR likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.² panta 2.daļai, pirmpirkuma tiesības uz nekustamo  īpašumu “Irbītes” ir zemes  nomniekam.

Izsoles dalībnieks elektroniski var veikt solījumus no brīža, kad tas noteiktajā kārtībā autorizēts dalībai izsolē, līdz brīdim, kad izsole ir noslēgusies.

Informācija https://izsoles.ta.gov.lv, tālr. 26115317.

 
Par nekustamā īpašuma “Ķeņģi", Raiskuma pagastā, Cēsu novadā izsoli

Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv pārdod nekustamo īpašumu “Ķeņģi", Raiskuma pagastā, Cēsu novadā, kadastra Nr. 42740090056, kas sastāv no zemes vienības ar platību 3,45 ha, uz tās esošo mežaudzi 1,01ha, dzīvojamās mājas un četrām palīgēkām. Pašvaldībai piederošā īpašuma tiesības ir reģistrētas Vidzemes rajona tiesas Raiskuma pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 507.

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 33228,00 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši divi simti divdesmit astoņi euro, 00 centi).

Izsoles solis - 500,00 EUR (pieci simti euro un 00 centi).

Izsoles pretendenti var reģistrēties līdz 2022. gada 8. maijam plkst. 23.59 vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 8.maijam jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., 3322,80 EUR (trīs tūkstoši trīs simti divdesmit divi euro un 80 centi).

 

Izsoles dalībnieks var veikt solījumus no brīža, kad tas noteiktajā kārtībā autorizēts dalībai izsolē. 

Izsole noslēgsies 2022. gada 18. maijā plkst. 13.00. 
 
Nomas izsole Pils parka kioskam
Pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” izsola Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Palasta ielā 24, Cēsis, Cēsu novads kadastra numurs 42010051605002, 6,5m2 platībā ar 30m2 lielu pieguļošo teritoriju (turpmāk  - Objekts).

Izsole notiek Pils laukumā 3, Cēsīs, Cēsu nov. 2022.gada 29.aprīlī plkst.13.30.

Izsoles Objekta nosacītā (sākotnējā) nomas cena ir 50,00 euro (piedcesmit eiro un 00 centi) mēnesī bez PVN.
Telpu nomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi no līguma noslēgšanas dienas.

Izsoles Objektu nav tiesības nodot apakšnomā, ja nav saņemta iznomātāja rakstiska piekrišana.

Pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz līdz 2022.gada 29.aprīlim plkst.10.00 pašvaldības aģentūrā “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” Baznīcas laukums 1, Cēsīs, Cēsu nov., 2.stāvā, jurista kabinetā. Vizīti iepriekš piesakot zvanot uz tālruni 64127761.

Izsoles dalībniekiem objekta apskate līdz 2022.gada 29.aprīlim plkst.10.00 darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.17.00 (pusdienu pārtraukums plkst.12.00-13.00), iepriekš ierašanās laiku saskaņojot pa tālruni 29105651. 
 
 
Par nomas tiesību izsoli īpašumam "Mākoņi"
Tiek nodots nomā - rīkojot nomas tiesību izsoli
 
Cēsu novada pašvaldība nodod nomā no 2022.gada 1.maija līdz 2027.gada 31.decembrim, ja nomai noteiktajā termiņā (2022.gada līdz 14. aprīļa, plkst. 10:00) pieteicies vairāk par vienu pretendentu, rīkojot nomas tiesību izsoli, Cēsu novada pašvaldības īpašuma ”Mākoņi”, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4290 005 0062, daļu 2,09 ha platībā, turpmāk – Izsoles objekts. 
 
Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) nomas cena 44,00 EUR (četrdesmit četri euro un 00 centi ) gadā, bez pievienotās vērtības nodokļa.
 
Izsoles solis – 4,00 EUR (četri euro un 00 centi).
 
Drošības nauda par Izsoles objektu 10% no izsoles sākumcenas, kas sastāda 4,40 EUR (četri euro un 40 centi), ieskaitāma Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV51UNLA0004013130835, ar norādi „Drošības nauda nekustamā īpašuma daļas “Mākoņi”, Vaives pag., Cēsu nov., nomas tiesību izsolei”. 
 
Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2022.gada 25.aprīlī plkst.15.30.
 
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2022.gada 14.aprīlim plkst.10.00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā vai e-pasts aigars.kerpe@cesis.lv
 
Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 64122161, kā arī internetā www.cesis.lv.
 
Informācija par nomas objektu 
Izsoles noteikumi
                                                                            
 
Par nekustamā īpašuma "Pūkšerkalns" izsoli
Cēsu novada pašvaldība nodod nomā no 2022.gada 1.maija līdz 2027.gada 31.decembrim, ja nomai noteiktajā termiņā (2022.gada līdz 14. aprīļa, plkst. 10:00) pieteicies vairāk par vienu pretendentu, rīkojot nomas tiesību izsoli, Cēsu novada pašvaldības īpašuma "Pūkšerkalns", Vaives pag., Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4290 005 0049, daļu 5,05 ha platībā, turpmāk – Izsoles objekts. 
 
Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) nomas cena 92.00 EUR (deviņdesmit divi euro un 00 centi )  gadā, bez pievienotās vērtības nodokļa.
 
Izsoles solis – 5,00 EUR (pieci euro un 00 centi).

Drošības nauda par Izsoles objektu 10% no izsoles sākumcenas, kas sastāda 9,20 EUR (deviņi euro un 20 centi), ieskaitāma Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV51UNLA0004013130835, ar norādi „Drošības nauda nekustamā īpašuma daļas ”Pūkšerkalns”, Vaives pag., Cēsu nov., nomas tiesību izsolei”. 
 
Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2022.gada 25.aprīlī plkst.15.00.
 
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2022.gada 14.aprīlim plkst.10.00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā vai e-pasts aigars.kerpe@cesis.lv 
 
Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 64122161, kā arī internetā www.cesis.lv.
 
Informācija par nomas objektu 
Izsoles noteikumi                                                                            
 
Pašvaldības īpašuma “Jaunmelderi", Taurenes pagastā zemes vienības izsole

Cēsu novada pašvaldība elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamā īpašuma “Jaunmelderi”, Taurenē , Taurenes pagastā, Cēsu novadā, kadastra  Nr. 42860020158, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 42860020471 1.762 ha kopplatībā.

Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 3100.00, izsoles drošības nauda EUR 310.00, solis Eur 50.00.

Izsoles sākums 2022.gada 8.aprīlī plkst.13:00. Izsoles noslēgums 2022.gada 9.maijā plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 8.04.2022. plkst.13.00 līdz 28.04.2022. plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 28.04.2022. jāiemaksā drošības nauda EUR 310.00 izsoles noteikumos norādītajā kontā.

Atbilstoši LR likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.² panta 2.daļai, zemes nomniekam ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamā īpašuma “Jaunmelderi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4286 002 0471.

Izsoles dalībnieks elektroniski var veikt solījumus no brīža, kad tas noteiktajā kārtībā autorizēts dalībai izsolē, līdz brīdim, kad izsole ir noslēgusies.

Informācija: https://izsoles.ta.gov.lv, tālr. 26115317.

Par nekustamā īpašuma Magoņu ielā 20 elektronisko izsoli
Cēsu novada pašvaldība izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Magoņu iela 20, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0222, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 004 0222, platība 1374 m2, turpmāk – Izsoles objekts, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.cesis.lv., un elektronisko izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.lv.
 
Sīkāka informācija par Izsoles objektu pa tālruni – 26104449 (Aigars Ķerpe).
 
Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 15 200.00 EUR (piecpadsmit tūkstoši divi simti euro un 00 centi). Izsoles solis – 100,00 EUR (viens simts euro un 00 centi). Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2022. gada 5. aprīļa plkst. 13:00 līdz 2022. gada 6. maija plkst. 13:00.
 
Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2022. gada 5. aprīļa plkst. 13:00 līdz 2022. gada 25. aprīļa plkst. 23:59. Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 1 520.00 EUR (viens tūkstotis pieci simti divdesmit euro un 00 centi) Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV51 UNLA 0004 0131 3083 5 ar norādi „Izsoles nodrošinājums elektroniskai izsolei nekustamajam īpašumam Magoņu iela 20, Cēsis”.
 
Elektroniskās izsoles noteikumi ŠEIT
NĪ vērtējums ŠEIT
NĪ vērtējuma pielikums ŠEIT
Par Vaives iela 36 zemes gabala elektronisko izsoli
Cēsu novada pašvaldība izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vaives iela 36, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0535, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 004 0535, platība 1180 m2, turpmāk – Izsoles objekts, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.cesis.lv., un elektronisko izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.lv. Sīkāka informācija par Izsoles objektu pa tālruni – 26104449 (Aigars Ķerpe).
 
Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 9 400.00 EUR (deviņi tūkstoši četri simti euro un 00 centi).
 
Izsoles solis – 100,00 EUR (viens simts euro un 00 centi). Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2022. gada 5. aprīļa plkst. 13:00 līdz 2022. gada 6. maija plkst. 13:00.
 
Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2022. gada 5. aprīļa plkst. 13:00 līdz 2022. gada 25. aprīļa plkst. 23:59.
 
Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 940.00 EUR (deviņi simti četrdesmit euro un 00 centi) Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV51 UNLA 0004 0131 3083 5 ar norādi „Izsoles nodrošinājums elektroniskai izsolei nekustamajam īpašumam Vaives iela 36, Cēsis”.
 
Elektroniskās izsoles noteikumi ŠEIT
NĪ vērtējums ŠEIT
Par nekustamais īpašuma “Tērces" elektronisko izsoli
Cēsu novada pašvaldība izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Tērces”, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 005 0102, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4290 005 0102, platība 1477 m2, turpmāk – Izsoles objekts, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.cesis.lv., un elektronisko izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.lv. Sīkāka informācija par Izsoles objektu pa tālruni – 26104449 (Aigars Ķerpe).
 
Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 1193.00 EUR (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit trīs euro un 00 centi).
 
Izsoles solis – 50,00 EUR (piecdesmit euro un 00 centi). Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2022. gada 5. aprīļa plkst. 13:00 līdz 2022. gada 6. maija plkst. 13:00.
 
Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2022. gada 5. aprīļa plkst. 13:00 līdz 2022. gada 25. aprīļa plkst. 23:59.
 
Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 119,30 EUR (viens simts deviņpadsmit euro un 30 centi) Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV51 UNLA 0004 0131 3083 5 ar norādi „Izsoles nodrošinājums elektroniskai izsolei nekustamajam īpašumam “Tērces”, Vaives pag.”.
 
Elektroniskās izsoles noteikumi ŠEIT.
NĪ vērtējums ŠEIT.