Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izsoles

Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Gaujas iela 23-15, Līgatnē izsoli

Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvalde rīko atkārtotu elektronisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam – dzīvoklim Gaujas iela 23-15, Līgatne, Cēsu novads, kadastra numurs 42119000564 - kopējā platība 47,3 m2 .

Izsoles sākumcena – EUR 15570,00, nodrošinājuma nauda – EUR 1570,00.

Izsoles norisināsies elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2022.gada 29. jūnija plkst. 13:00 līdz 2022. gada 29. jūlijam plkst. 13:00.

Izsolēm pretendenti var reģistrēties no 2022. gada 29. jūnija plkst. 13:00 līdz 2021.gada 19. jūlijam plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Cēsu novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Tālrunis uzziņām 29181845.

Izsoles noteikumi ŠEIT.

 

Par nekustamā īpašuma "Kalvīšu līcis" izsoli

2022.gada 14.jūnijā plkst.9.00 Vecpiebalgas apvienības pārvaldes telpās Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā notiks zemes nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma "Kalvīšu līcis", Inešu pagastā Vecpiebalgas novadā , zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 004 0071 lauksaimniecībā izmantojamai zemei 2.7 ha platībā.

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 142.00 EUR vai 52 Eur/ha (bez PVN) gadā. Izsoles solis – 2.00 EUR.

Pieteikšanās izsolei līdz 2022.gada 14.jūnija plkst.8.50. Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas apvienības pārvaldē klientu apkalpošanas centrā Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā vai elektroniski vecpiebalga@cesunovads.lv.

Informācija: www.vecpiebalga.lv, tālr.26115317 (Daina Slaidiņa).

Iesniegums nomas tiesību izsolei ŠEIT

Papildu informācija ŠEIT

Izsoles noteikumi un nomas tiesības ŠEIT

Zemes nomas līgums ŠEIT

Nomas izziņa ŠEIT

Par nekustamā īpašuma "Smilgas" izsoli

2022.gada 14.jūnijā plkst.9.15 Vecpiebalgas apvienības pārvaldes telpās Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā notiks zemes nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma "Smilgas", Inešu pagastā Vecpiebalgas novadā , zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4254 001 0031 17.3 ha  platībā.

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 865.00 EUR vai 50 Eur/ha (bez PVN) gadā. Izsoles solis – 10.00 EUR.

Pieteikšanās izsolei līdz 2022.gada 14.jūnija plkst.9.00. Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas apvienības pārvaldē klientu apkalpošanas centrā Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā vai elektroniski vecpiebalga@cesunovads.lv.

Informācija: www.vecpiebalga.lv, tālr.26115317 (Daina Slaidiņa).

Iesniegums nomas tiesību izsolei ŠEIT

Papildu informācija ŠEIT

Izsoles noteikumi un nomas tiesības ŠEIT

Zemes nomas līgums ŠEIT

Nomas izziņa ŠEIT

 

Par nekustamā īpašuma "Skaras" izsoli

2022.gada 14.jūnijā plkst.9.30 Vecpiebalgas apvienības pārvaldes telpās Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā notiks zemes nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma “Skaras”, Inešu pagastā Vecpiebalgas novadā , zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 001 0068 lauksaimniecībā izmantojamai zemei 8.0 ha platībā.

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 240.00 EUR vai 30 Eur/ha  (bez PVN) gadā. Izsoles solis – 5.00 EUR.

Pieteikšanās izsolei līdz 2022.gada 14.jūnija plkst.9.00. Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas apvienības pārvaldē klientu apkalpošanas centrā Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā vai elektroniski vecpiebalga@cesunovads.lv.

Informācija: www.vecpiebalga.lv, tālr.26115317 (Daina Slaidiņa).

Iesniegums nomas tiesību izsolei ŠEIT

Papildu informācija ŠEIT

Izsoles noteikumi un nomas tiesības ŠEIT

Zemes nomas līgums ŠEIT

Nomas izziņa ŠEIT

Īpašuma Magoņu ielā 20, Cēsīs, izsole
Cēsu novada pašvaldība izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Magoņu iela 20, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0222, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 004 0222, platība 1374 m2, turpmāk – Izsoles objekts, atkārtotu elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.cesis.lv un elektronisko izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.lv. Sīkāka informācija par Izsoles objektu pa tālruni – 26104449 (Aigars Ķerpe).

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 12 160.00 EUR (divpadsmit tūkstoši viens simts sešdesmit euro, 00 centi).  Izsoles solis – 100,00 EUR (viens simts euro un 00 centi).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2022.gada 31.maija plkst.13.00 līdz 2022.gada 30.jūnijam plkst.13.00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2022.gada 31.maija plkst.13.00 līdz 2022.gada 20.jūnija plkst.23.59.
 
Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i.  1216.00 EUR (viens tūkstotis divi simti sešpadsmit euro un 00 centi) Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV51 UNLA 0004 0131 3083 5 ar norādi "Izsoles nodrošinājums elektroniskai izsolei nekustamajam īpašumam Magoņu iela 20, Cēsis".

Elektroniskās izsoles noteikumi ŠEIT
NĪ vērtējums ŠEIT
NĪ vērtējuma pielikums ŠEIT
Par 2 kailciršu, 1 galvenās izlases cirtes un 1 sanitārās izlases cirsmas īpašumā "Priekuļu pagasta pašvaldības zeme" izsoli

Elektroniskā izsolē tiek pārdota kustamā manta - 2 kailciršu, 1 galvenās izlases cirtes un 1 sanitārās izlases cirsmas īpašumā ''Priekuļu pagasta pašvaldības zeme''.

Kustamā manta 2 kailcirtes, 1 galvenās izlases un 1 sanitārās izlases cirsmas ''Priekuļu pagasta pašvaldības zeme'', Priekuļos, Priekuļu pagastā, Cēsu novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 4272 006 0218, kas sastāv no meža 2. kvartāla 23., 39., 46., 18., 29., 31. un 32. nogabala, likvīdā krāja – 908,8 m3, no tās lietkoksne 695,99 m3, malka 212,81 m3, kopējā izcērtamā platība – 3,5 ha, zemes vienības kadastra apzīmējums 4272 006 0219, kas sastāv no meža 1. kvartāla 8., 9. nogabalā likvīdā krāja – 30,0 m3, no tās lietkoksne 14,0 m3, malka 16,0 m3, kopējā izcērtamā platība – 7,41 ha.

Kustamās mantas izsoles nosacītā sākuma cena – 48 400,00 EUR;
Izsoles solis - 100,00 EUR;
Nodrošinājums – 4 840,00 EUR.

Izsoles sākums 2022.gada 5.maijā plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, jāreģistrējas izsolei un jāiemaksā nodrošinājums Cēsu novada pašvaldības norēķinu kontā līdz 2022.gada 25.maija plkst.23.59.

Izsoles noslēgums 2022.gada 6.jūnijā plkst.13.00. Izsoles dalībnieks elektroniski var veikt solījumus no brīža, kad tas noteiktajā kārtībā autorizēts dalībai izsolē, līdz brīdim, kad izsole ir noslēgusies. Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.

Nekustamā īpašuma "Pie Vistiņām" elektroniskā izsole

Cēsu novada pašvaldība elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Pie Vistiņām”, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā, kadastra Nr.42920010020, zemes vienības kadastra apzīmējums 42920010259, platība 0.46 ha.

Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 5100.00, izsoles drošības nauda EUR 510.00, solis Eur 100.00.

Izsoles sākums 2022.gada 3.jūnijā plkst.13.00. Izsoles noslēgums 2022.gada 4.jūlijā plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 03.06.2022. plkst.13.00 līdz 23.06.2022. plkst. 23.59  https://izsoles.ta.gov.lv. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 23.06.2022. jāiemaksā drošības nauda EUR 510.00 izsoles noteikumos norādītajā kontā.

Izsoles dalībnieks elektroniski var veikt solījumus no brīža, kad tas noteiktajā kārtībā autorizēts dalībai izsolē, līdz brīdim, kad izsole ir noslēgusies.

Informācija: https://izsoles.ta.gov.lv, tālr. 26115317.

 

Izsoles noteikumi

Situācijas un apgrūtinājumu plāns

Meža apsaimiekošanas plāns

 

Par sanitārās kailcirtes un sanitārās izlases cirsmas "Mežparks" izsoli

Elektroniskā izsolē tiek pārdota kustamā manta - sanitārās kailcirtes un sanitārās izlases cirsma ''Mežparks''.

Kustamā manta sanitārās kailcirtes un sanitārās izlases cirsma ''Mežparks'', Priekuļos, Priekuļu pagastā, Cēsu novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 4272 007 0399, kas sastāv no meža 1.kvartāla 2., 4., 5., 6., 7. nogabalā, likvīdā krāja – 475,65 m3, no tās lietkoksne 417,15 m3, malka 58,5 m3, kopējā izcērtamā platība – 7,84 ha, zemes vienības kadastra apzīmējums 4272 007 0615, kas sastāv no meža 2.kvartāla 2., 3., 5., 6. nogabalā likvīdā krāja – 234,96 m3, no tās lietkoksne 219,28 m3, malka 15,68 m3, kopējā izcērtamā platība – 4,75 ha.

Kustamās mantas izsoles nosacītā sākuma cena – 38 000,00 EUR;
Izsoles solis - 100,00 EUR;
Nodrošinājums – 3 800,00 EUR.

Izsoles sākums 2022.gada 5.maijā plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, jāreģistrējas izsolei un jāiemaksā nodrošinājums Cēsu novada pašvaldības norēķinu kontā līdz 2022.gada 25.maija plkst.23.59.

Izsoles noslēgums 2022.gada 6.jūnijā plkst.13.00. Izsoles dalībnieks elektroniski var veikt solījumus no brīža, kad tas noteiktajā kārtībā autorizēts dalībai izsolē, līdz brīdim, kad izsole ir noslēgusies. Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.