Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par nekustamais īpašuma “Tērces" elektronisko izsoli

Cēsu novada pašvaldība izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Tērces”, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 005 0102, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4290 005 0102, platība 1477 m2, turpmāk – Izsoles objekts, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.cesis.lv., un elektronisko izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.lv. Sīkāka informācija par Izsoles objektu pa tālruni – 26104449 (Aigars Ķerpe).
 
Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 1193.00 EUR (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit trīs euro un 00 centi).
 
Izsoles solis – 50,00 EUR (piecdesmit euro un 00 centi). Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2022. gada 5. aprīļa plkst. 13:00 līdz 2022. gada 6. maija plkst. 13:00.
 
Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2022. gada 5. aprīļa plkst. 13:00 līdz 2022. gada 25. aprīļa plkst. 23:59.
 
Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 119,30 EUR (viens simts deviņpadsmit euro un 30 centi) Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV51 UNLA 0004 0131 3083 5 ar norādi „Izsoles nodrošinājums elektroniskai izsolei nekustamajam īpašumam “Tērces”, Vaives pag.”.
 
Elektroniskās izsoles noteikumi ŠEIT.
NĪ vērtējums ŠEIT.