Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par nekustamā īpašuma “Ķeņģi", Raiskuma pagastā, Cēsu novadā izsoli

Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv pārdod nekustamo īpašumu “Ķeņģi", Raiskuma pagastā, Cēsu novadā, kadastra Nr. 42740090056, kas sastāv no zemes vienības ar platību 3,45 ha, uz tās esošo mežaudzi 1,01ha, dzīvojamās mājas un četrām palīgēkām. Pašvaldībai piederošā īpašuma tiesības ir reģistrētas Vidzemes rajona tiesas Raiskuma pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 507.

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 33228,00 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši divi simti divdesmit astoņi euro, 00 centi).

Izsoles solis - 500,00 EUR (pieci simti euro un 00 centi).

Izsoles pretendenti var reģistrēties līdz 2022. gada 8. maijam plkst. 23.59 vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 8.maijam jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., 3322,80 EUR (trīs tūkstoši trīs simti divdesmit divi euro un 80 centi).

 

Izsoles dalībnieks var veikt solījumus no brīža, kad tas noteiktajā kārtībā autorizēts dalībai izsolē. 

Izsole noslēgsies 2022. gada 18. maijā plkst. 13.00. 
 
Izsoles noteikumi
Vērtējums (iekļauts zemes robežu plāns, mājas inventarizācijas plāns, meža inventarizācijas plāns)
Precizēts vērtējums