Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pirmie rezultāti vecāku esošo iemaņu pilnveidošanā un jaunu prasmju attīstīšanā

Cēsu novada Sociālais  dienests ir iesaistījis ESF līdzfinansētā projekta “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās“ (projekta Nr. 9.2.1.1./15/I/001) īstenotajā pilotprojektā “Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana”.

No 2020.gada novembra mēneša Cēsu  novada Sociālais dienests nodrošina šo sociālo pakalpojumu un to ir saņēmušas sešas ģimenes. Pakalpojums ietver sociālās rehabilitācijas aktivitātes, kas nodrošina vecākiem atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, saskarsmē, pašaprūpē, bērnu aprūpē un audzināšanā, personīgā (ģimenes) budžeta plānošanā, mājsaimniecības vadīšanā un mājas darbu veikšanā, nodrošina atbalstu un palīdzību mājokļa un nodarbinātības, izglītības, veselības un atkarību problēmu risināšanā, lai panāktu personas  un ģimenes ilgtspējīgu funkcionēšanu.

Šajā laikā sasniegti pirmie rezultāti vecāku esošo iemaņu pilnveidošanā un jaunu prasmju attīstīšanā:

  • bērna aprūpes un higiēnas nodrošināšanā;
  • bērna veselības aprūpes nodrošināšanā;
  • izpratnes veidošanās par bērna vispārējo attīstību, vecumposma īpatnībām un vajadzībām;
  • izpratnes veidošanās bērnu un vecāku rotaļu organizēšanā;
  • mājsaimniecības vadīšanā un budžeta plānošanā;
  • izpratnes par nodarbinātības iespējām, savu resursu izzināšanu;
  • izpratnes veidošanās par veselīgām partnerattiecībām;
  • izpratnes veidošanās par nepieciešamā vecāku atbalsta sniegšanu saviem bērniem izglītības jomā (mājas darbi, izglītības procesa pārzināšana, intereses, atbildība un pienākumi, motivēšana);
  • izpratnes veidošanās par izvairīšanos no atkarību izraisošo vielu lietošanas.

Papildus minētajam, ģimenes saņēma atbalstu saskarsmē ar citiem cilvēkiem, nepieciešamības gadījumā ģimenes asistentam dodoties līdzi uz institūcijām (izglītības iestādēm, pie ārstiem, sociālās palīdzības sniedzējiem, u.c).

Galvenās atbalsta jomas ģimenes tiek noteiktas individuāli, pamatojoties uz klienta paša spējām un vajadzībām.  Atbalsta pasākumu organizēšana notiek ievērojot klientu vajadzības un ietverot noteiktu pakalpojumu apjomu, saskaņā ar ģimenes asistenta darba plānu.

Ģimenes, kuras šo pakalpojumu izmanto, atzīst, ka asistenta pakalpojums  ir atbalsts un palīdzības sniegšana. Pakalpojumu šobrīd saņem trīs ģimenes un to nodrošina viens ģimenes asistents, kurš ir piedalījies apmācības programmā, kurā ieguvis apliecību par ģimenes asistenta apmācību.

Datums: 2022. gada 2. maijs