Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Noslēgušās pilotprojekta apmācības ģimenes asistenta pakalpojumu sniedzējiem

2020.gada 13.novembrī noslēdzās ģimenes asistentu apmācība Labklājības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā projekta “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās“ (projekta Nr. 9.2.1.1./15/I/001) aktivitātes “Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana” ietvaros īstenotajā pilotprojektā. Mācību programma saturs - 100 akadēmiskās stundas.

Atbilstoši projekta ietvaros izstrādātajai apmācību programmai Cēsu novadā tika apmācīti divi ģimenes asistenti, un novembra beigās tiks uzsākta pakalpojuma nodrošināšana pirmajām ģimenēm ar bērniem, kurām, dažādu apstākļu dēļ, nepieciešama palīdzība bērnu audzināšanā un aprūpē un praktisks, izglītojošs, asistējošs un emocionāls atbalsts dzīvesvietā un sociālajā vidē.

Mācību programmas ietvaros darbinieki apguva dažādas tēmas. Iepazinās ar ģimenes asistenta pakalpojuma saturu, profesionālajām robežām, kompetencēm, darbā izmantojamām metodēm.

Apguva sadarbības prasmju veidošanu, t.sk. komunikācijas un konsultēšanas prasmes. Ieguva praktiskas zināšanas dažādu paņēmienu un metožu pielietošanā kā efektīvi palīdzēt klientiem apgūt un attīstīt sadzīves un sociālās prasmes, iemaņas, piemēram, mājsaimniecības vadīšanas prasmes, budžeta plānošanas prasmes, pašaprūpes prasmes, komunikācijas prasmes.

Ģimenes asistenta pakalpojuma mērķa grupas pilotprojekta ietvaros ir:

1. pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem, novērots sociālo un sadzīves prasmju trūkums, ir sociālās funkcionēšanas grūtības. Mērķgrupas klientiem konstatētas grūtības integrēties sabiedrībā;

2. ģimenes ar bērniem, kurām nav pietiekamas prasmes un iemaņas bērnu audzināšanā un aprūpē, novērots sociālo un sadzīves prasmju trūkums, ir sociālās funkcionēšanas grūtības;

3. pilngadību sasnieguši bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kuriem nav pietiekamas prasmes un iemaņas ikdienas dzīves organizēšanā, novērots sociālo un sadzīves prasmju trūkums, ir sociālās funkcionēšanas grūtības.

Līdz ar to ģimenes asistenti apguva padziļinātas zināšanas par šādām tēmām: ģimenes sistēmas, funkcionālas/disfunkcionālas savstarpējās attiecības, bērna emocionālā audzināšana, vardarbības riski, bērna fiziskās vajadzības atbilstoši vecumposmiem, garīgās veselības traucējumu pazīmes, atšķirības, vajadzību, prasmju un grūtību identificēšana, rīcība krīzes situācijās un daudzas citas tēmas pakalpojuma aprobēšanai.

Datums: 2021. gada 1. februāris