Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atzinīgi novērtēts gads Cēsu Sociālā dienesta darbā

Atzinīgi novērtēts gads Cēsu Sociālā dienesta darbā

Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (turpmāk - Sociālais dienests) 2019.gads ir bijis trīspadsmitais darbības gads, kurš, gluži kā 2018.gads, aizritējis Sadarbības zīmē, lai pilnveidotu sociālos pakalpojumus un palīdzību sociālajā jomā.

Sniedzot atbalstu ģimenēm ar bērniem, novada senioriem, personām ar invaliditāti un citām mērķa grupām, 2019.gadā izlietoti 344 957 eiro. Visvairāk līdzekļu izlietoti vecāku maksas atlaidēm pirmskolas izglītības iestādēs (23%), pabalstiem audžuģimenēm (12%), brīvpusdienām skolās (16%), dzīvokļu pabalstiem (15%) un ilgstošās sociālās aprūpes iestādes pakalpojuma segšanai (10%).

2019.gadā sniegts Invalīdu habilitācijas - dienas centra pakalpojums, atbalsta un pašpalīdzības grupu pakalpojums, nodrošināts psihologa un specializētā autotransporta pakalpojums.

Kā atzīst Sociālā dienesta direktore Iveta Sietiņsone:“Sociālajiem darbiniekiem ir svarīgi nepārtraukti pilnveidoties, jo metodes, kas savulaik apgūtas, ne vienmēr der arī šodien. Svarīgi arī veidot sabiedrībā izpratni, ka sociālajā darbā strādā profesionāli, daudzpusīgi izglītoti cilvēki ar plašu skatījumu uz cilvēku problēmām. Viņiem jāprot saredzēt klienta vajadzības no dažādu sistēmu aspektiem, tai skaitā veselības, nodarbinātības, labklājības, izglītības, lai var izvērtēt, redzēt riskus un palīdzētu rast risinājumus.”

Līdz ar to pērn liels uzsvars tika likts uz jaunu metožu apguvi darbā ar dažādām mērķa grupām. Pērn Sociālais dienests iesaistījās trīs jaunos pilotprojektos – projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” (Nr. 9.2.1.1/15/I/001) ietvaros pilotprojektā par metodikas izstrādi darbam ar ģimenēm ar bērniem un darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām, kā arī pilotprojektā par individuālā budžeta modeļa aprobāciju personām ar garīga rakstura traucējumiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā (Nr.9.2.2.2/16/I/001).

Lai preventīvi strādātu ar ģimenēm, nodrošinot nepieciešamās zināšanas bērnu audzināšanā, 2019.gadā uz bezmaksas apmācībām “Bez pēriena”, “Ceļvedis audzinot pusaudzi”, “Bērnu emocionālā audzināšana” un apmācībām sociālo prasmju grupā tika aicināta ikviena novada ģimene.

2019.gadā sākta veiksmīga sadarbība ar biedrību “Plecs”, nodrošinot jaunu vecāku izglītības programmu, kura piedāvā apgūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai sekmīgi audzinātu savus bērnus un iemācītos veidot uzticības pilnas attiecības caur drošo piesaisti.

Pieminot sadarbību, būtiski, ka pērn sadarbībā ar pašvaldību konkursā “Ģimenei draudzīga pašvaldība” iegūts diploms “Par atbalstošu sadarbību ar ģimeņu organizācijām” un naudas balva 6 000 euro, kura šajā gadā tiks ieguldīta Cēsu novadu ģimeņu apmācībās.

Deinstitucionalizācijas (DI) procesa gaitā, plānojot attīstīt jaunus pakalpojumus Cēsu novadā, 2019.gada otrajā pusē noslēdzās projektēšanas darbi Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “Cēsis ” būvniecībai Rīgas ielā 90, Cēsīs, un 2019.gada nogalē Cēsu novada pašvaldība izsludināja iepirkumu ēkas būvniecībai un būvuzraudzībai.

2020.gadā turpināsies darbs pie kvalitatīvu pakalpojumu attīstības Cēsu novada iedzīvotājiem. 

Datums: 2020. gada 25. februāris