Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izsludināta vakance SIA "Līgatnes nami" valdes locekļa amatam

Izsludināta vakance SIA "Līgatnes nami" valdes locekļa amatam

Cēsu novada pašvaldība (90000031048)
aicina pieteikties uz
Cēsu novada pašvaldības
kapitālsabiedrības SIA „LĪGATNES NAMI” valdes locekļa (kods 1120 14) amatu

Galvenie pienākumi:

 • ievērot un pildīt amata pienākumus, darboties kā krietnam un rūpīgam saimniekam, savlaicīgi un precīzi pildīt, kā arī organizēt un nodrošināt savu pienākumu izpildi;
 • plānot, vadīt un koordinēt Sabiedrības darbību kopumā, nodrošināt Sabiedrības darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • noteikt Sabiedrības ekonomiskos un tehniskās attīstības rādītājus;
 • gatavot nepieciešamo dokumentāciju, vadīt Sabiedrības ikdienas darījumus, operatīvos darba procesus (piemēram, darījumu slēgšana ar piegādātājiem, klientiem, citām iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām);
 • pārstāvēt Sabiedrību darījumos ar citiem komersantiem, tai skaitā valsts vai pašvaldības pārvaldes iestādēm vai citām valsts varas institūcijām;
 • plānot Sabiedrības budžetu, veikt budžeta izpildes kontroli, kontrolēt Sabiedrības izdevumus, nodrošināt materiāltehnisko un citu resursu apgādes plānošanu un to racionālu izmantošanu;
 • izvēlēties un apmācīt Sabiedrības personālu un kontrolēt tā pienākumu izpildi;
 • analizēt un novērtēt Sabiedrības darbību, tās rezultātus un ziņot par tiem kapitāla daļu turētāja pārstāvim;
 • organizēt operatīvo, grāmatvedības, statistisko uzskaiti un pārskatus par vadītās Sabiedrības darbību;
 • ievērot dalībnieku sapulcēs, kā arī Sabiedrības statūtos noteiktos ierobežojumus;
 • rūpēties par Sabiedrības prestižu, neveikt darbības, kas tieši vai netieši var kaitēt Sabiedrības vai kapitāla daļu turētāja (pašvaldības) interesēm.
   

Prasības pretendentam:

 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadības zinātnē, ekonomikā, finansēs, tiesību zinātnē, inženierzinātnēs, nekustamo īpašumu pārvaldības vai citā pielīdzināmā jomā un namu pārziņa kvalifikācija (vismaz 4.līmenis);
 • vismaz 2 (divu) gadu pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā vai šim amatam tieši padota vadības līmeņa darbinieka amatā, kas nodrošina vadības kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām;
 • izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību, darbību un labas korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana, vēlama pieredze pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrību vadīšanā;
 • nevainojama reputācija;
 • pieredze un izpratne Eiropas Savienības projektu realizācijā;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • tratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;
 • izpratne par Sabiedrības darbības stratēģijas realizēšanu, tai skaitā izpratne par Sabiedrības attīstību un stratēģisko plānošanu;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
 • teicamas latviešu valodas (augstākā pakāpe C1) un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru.

Piedāvājam:

 • dinamisku, interesantu un atbildīgu darbu pašvaldības kapitālsabiedrībā;
 • atlīdzību (mēnešalga 1500,00 EUR (bruto)), sociālās garantijas un tehnisko nodrošinājumu.


Pieteikšanās amata vakancei:
Līdz 2023. gada 22.februārim plkst.12.00 jāiesniedz pretendenta sagatavots pieteikums saskaņā ar konkursa nolikumu.

Konkursa nolikums ŠEIT.

Tālrunis sīkākai informācijai 22005965.

Datums: 2023. gada 7. februāris