Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Mutiska nomas tiesību izsole nekustamajam īpašumam “Ungurmuiža”, Raiskuma pagastā, Cēsu novadā

Cēsu novada pašvaldības Pārgaujas apvienības pārvalde, reģistrācijas Nr.90009116276, adrese: ''Iktes'', Stalbe, Stalbes pag., Cēsu nov., rīko pirmo mutisko nomas tiesību izsoli par nekustamā īpašuma "Ungurmuiža", Raiskuma pag., Cēsu novadā, kadastra Nr.4274 007 0188,
daļu, kas sastāv no zemes vienības, kadastra apzīmējums viena zemes gabala 17.59 ha ar kadastra apzīmējumu 4274 007 0188, saskaņā ar nomas platības plānu (1.pielikums), uz kura atrodas būves ar kadastra apzīmējumu 4274 007 0188 001, 4274 007 0188 002, 4274 007 0188
003; palīgceltnes ar kadastra apzīmējumu 4274 007 0188 004, 4274 007 0188 005, 4274 007
0188 006, 4274 007 0188 007, 4274 007 0188 008, un tā piederumu nomas tiesībām nomnieka noteikšanai.

Nomas objekta iznomāšanas mērķis ir Ungurmuižas kompleksa unikālo vēstures liecību saglabāšana un publiskas pieejamības nodrošināšana iedzīvotājiem, Valsts nozīmes kultūras pieminekļa uzturēšana, apsaimniekošana un vietas attīstīšana, piedāvājot kultūras, tūrisma un viesmīlības pakalpojumus.

Ar nomas objektu var iepazīties līdz 2024.gada 5.aprīlim, vismaz divas dienas iepriekš piesakoties un saskaņojot to ar Pārgaujas apvienības pārvaldes vadītāju Līgu Medni, zvanot uz tālruni 28621813. Par izsoles noteikumiem un procesu lūgums sazienāties, zvanot uz tālruni 26519494 (Anita Dzalba). 

Nomas objekta drošības nauda tiek noteikts 100 EUR (viens simts eiro un 00 centi). Tas iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas, bezskaidras naudas norēķinu veidā, Cēsu novada pašvaldības norēķinu kontā: A/S SEB Banka, konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, norādot maksājuma mērķi "Ungurmuižas nomas tiesības piedāvājuma nodrošinājums". Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir saņemta norādītajā bankas kontā. 

Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA "LVKV", reģ. Nr. 44103009697, vērtējumu nomas objekta nosacītā izsoles sākumcena ir 1000 EUR (viens tūkstotis eiro un 00 centi) mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

Izsoles solis ir 50 EUR (piecdesmit eiro un 00 centi). Solīšana notiek tikai pa šajos izsoles noteikumos noteikto soli.

Izsole notiek 2024.gada 9.aprīlī plkst.16.00, Cēsu novada Pārgaujas apvienības Straupes pagasta administratīvajā ēkā, ''Tautas nams'', Plācis, Straupes pag., Cēsu nov., 2.stāvā.

Pieteikums un šajos izsoles noteikumos noteiktie dokumenti dalībai izsolē iesniedzami Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē līdz 2024.gada 5.aprīlim plkt.13.00:

Izsoles noteikumi
Novērtējums

Zemes nomas shēma

Nomas objekta piedāvājums