Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Elektroniskā izsole nekustamajam īpašumam UPMALAS, Raiskuma pagastā

Cēsu novada pašvaldība elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod Cēsu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu "Upmalas", Raiskuma pagasts, Cēsu novads, ar kadastra Nr.42740110231, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42740110231 ar platību 8.08 ha.

Nekustamā īpašuma sākuma cena 24 500.00 EUR (divdesmit četri tūkstoši pieci simti euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, izsoles nodrošinājuma nauda 2450.00 EUR, izsoles solis – 100.00 EUR.

Izsoles sākums 2023.gada 1.novembris plkst.13.00. Izsoles noslēgums 2023.gada 1.decembris plkst.13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 01.11.2023. plkst.13.00 līdz 21.11.2023. plkst.23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Pretendentiem Cēsu novada pašvaldības kontā Nr.LV51UNLA0004013130835, AS "SEB banka", kods UNLALV2X jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi "Izsoles nodrošinājums elektroniskai izsolei nekustamajam īpašumam "Upmalas" Raiskuma pagastā" un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Tālrunis uzziņām + 371 26519494.

Izsoles noteikumi

Īpašuma vērtējums