Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Elektroniskā izsole nekustamajam īpašumam Lāču ielā 9, Cēsīs

Cēsu novada pašvaldība izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Lāču iela 9, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 004 0735, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 004 0735, platība 9088 m², turpmāk – Izsoles objekts, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.cesis.lv., un elektronisko izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.lv. Vairāk informācijas par Izsoles objektu, zvanot pa tālruni 26104449 (Aigars Ķerpe).

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 110 000,00 EUR (viens simts desmit tūkstoši euro, 00 centi).
Izsoles solis – 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro un 00 centi).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023.gada 26.septembra plkst.13.00 līdz 2023.gada 26.oktobrim plkst.13.00.

Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023.gada 26.septembra plkst.13.00 līdz 2023.gada 16.oktobrim plkst.23.59. Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i ir 11 000.00 EUR (vienpadsmit tūkstoši euro un 00 centi) ar norādi Izsoles nodrošinājums elektroniskai izsolei nekustamajam īpašumam Lāču iela 9, Cēsis” jāiemaksā Cēsu novada pašvaldības SEB bankas kontā: LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, kods UNLALV22 un iesniegt Pretendenta rakstisku apliecinājums par gatavību un spēju izpildīt izsoles noteikumu 3.sadaļas “NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATTĪSTĪBAS NOSACĪJUMI” prasības, aizpildot Apliecinājumu (Izsoles noteikumu 1. vai 2. pielikumu), nosūtot uz e- pastu aigars.kerpe@cesunovads.lv .

Elektroniskās izsoles noteikumi ŠEIT.
Īpašuma vērtējums ŠEIT.