Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Elektroniskā izsole īpašumam Gaujas ielā 69-6, Cēsīs

Cēsu novada pašvaldība izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Gaujas iela 69-6, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 900 5182, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa Nr.6 ar kopējo platību 24 m2 un 240/2405 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgceltnes un zemes (zemes kopplatība 3838 m2), turpmāk – Izsoles objekts, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.cesis.lv., un elektronisko izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.lv. Sīkāka informācija par Izsoles objektu pa tālruni –26434180 (Andris Ručs).

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena  5 400.00 EUR (pieci tūkstoši četri simti euro un 00 centi).  Izsoles solis – 100,00 EUR (viens simts euro un 00 centi).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2022.gada 23.novembra plkst.13:00 līdz 2022.gada 23.decembrim plkst. 13:00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2022.gada 23.novembra plkst.13:00 līdz 2022.gada 13.decembrim plkst.23:59. Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 540,00 EUR (pieci simti četrdesmit euro un 00 centi) Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV51 UNLA0004013130835 ar norādi „Izsoles nodrošinājums elektroniskai izsolei nekustamajam īpašumam Gaujas iela 69-6, Cēsis, Cēsu nov.”

Elektroniskās izsoles noteikumi ŠEIT
NĪ vērtējums ŠEIT