Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cirsmu izsole īpašumos Dzeguzes iela 1 un Dzeguzes iela 4, Cēsīs, Cēsu novadā

Cēsu novada pašvaldība izsludina Cēsu novada pašvaldības kustamās mantas - četras cirsmas īpašumos Dzeguzes iela 1 un Dzeguzes iela 4, Cēsis, Cēsu novads, kā vienotu izsoles objektu, turpmāk – Izsoles objekts, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.cesis.lv., un elektronisko izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.lv. Sīkāka informācija par Izsoles objektu pa tālruni – 29722111 (Ainārs Amantovs).

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 15 000,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro un 00 centi). Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023.gada 1.septembra plkst.13.00 līdz 2023.gada 2.oktobrim plkst.13.00.

Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023.gada 1.septembra plkst.13.00 līdz 2023.gada 21.septembrim plkst.23.59. Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu 10% no Izsoles objekta nosacītās cenas, t.i. 1 500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro un 00 centi) ar norādi „Izsoles nodrošinājums elektroniskai izsolei kustamai mantai Dzeguzes iela 1 un Dzeguzes iela 4, Cēsis, Cēsu nov.”, Cēsu novada pašvaldības norēķinu kontā: A/S SEB Banka, konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5.

Elektroniskās izsoles noteikumi ŠEIT.
Cirsmu novērtējumi ŠEIT.