Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vērtīgas atziņas LIFE LATESTadapt projekta informatīvajā seminārā

Vērtīgas atziņas LIFE LATESTadapt projekta informatīvajā seminārā

Cēsīs 15.novembrī notika LIFE LATESTadapt projekta informatīvais seminārs, kurā klātesošie tika iepazīstināta gan ar projektu, ar jau veikto Cēsu pilsētas dabas teritoriju (zaļās infrastruktūras) novērtēšanu un kartēšanu, kā arī lietus ūdens noteces modelēšanas priekšlikumu Vinterupītes gravai. Projekta partneri – Baltijas vides forums un Rīgas Tehniskā universitāte – klātesošos iepazīstināja ar līdz šim veiktajiem pētījumiem, kas ļauj novērtēt Cēsu pilsētas teritoriju kontekstā ar klimata pārmaiņām un identificēt nepieciešamas darbības klimata pārmaiņu radīto seku mazināšanai, īpaši uzsverot plūdu riskus un karstuma viļņus.

Cēsu pilsētas zaļās infrastruktūras novērtēšanas un kartēšanas dati tiks izmantoti Cēsu pilsētas zaļināšanas plāna izstrādē, kas tiks sagatavots līdz 2026.gada augustam. Būtiska informācija iegūta Cēsu pilsētas zaļo teritoriju aptaujā, kurā piedalījās 242 respondenti, sniedzot viedokli par 270 zaļajām teritorijām Cēsīs, to novērtējumu un nozīmi, īpaši izceļot Cēsu pils parku, Ruckas parku, Pirtsupītes gravu un Cīrulīšu dabas takas kā nozīmīgas dabas teritorijas, kuras aptaujātie izmanto atpūtai un rekreācijai.

Vinterupītes grava starp Gaujas un Bērzaines ielu projektā izvēlēta kā pilotteritorija ar kopējo sateces baseinu 521 ha platībā, identificējot problēmu kopumu, kas saistīts ar straujo neattīrīto lietus ūdens noteci no gravas uz Gauju, erozijas procesiem un iespējamiem riskiem stipru lietusgāžu gadījumā. Projekta norises laikā Rīgas Tehniskā universitāte Vinterupītes teritorijai izstrādās dabā balstītus risinājumus, kas aizturētu straujo lietus ūdens noteci un novērstu potenciālu piesārņojumu.

Tuvākajā laikā plānots iegādāties un uzstādīt sensorus, kas ļautu novērtēt ūdens līmeņa un ūdens kvalitātes izmaiņas Vinterupītē dažādās sezonās, kā arī dažādu laikapstākļu ietekmē, lai piedāvātais risinājums vislabāk atbilstu esošo problēmjautājumu lokam. Papildus plānota sadarbība ar skolām zinātniski pētniecisko darbu izstrādē.

Tikšanās noslēgumā klātesošie darba grupās pārrunāja jau identificētās vides problēmvietas un problēmjautājumus un meklēja risinājumus, kas samazinātu dažādu piesārņojumu ietekmi un uzlabotu vides kvalitāti.

Aptaujas anketa par vides problēmvietām Cēsīs joprojām ir pieejama un aicinām ikvienam to aizpildīt, lai iegūtu plašāku informāciju par vides stāvokli Cēsu pilsētā un nepieciešamajiem uzlabojumiem.

Plašāka informācija par projektu LIFE LATESTadapt ŠEIT.

Datums: 2023. gada 17. novembris