Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

LIFE LATESTadapt projekta aktualitātes

LIFE LATESTadapt projekta aktualitātes

Kopš projekta uzsākšanas Cēsīs norit apjomīgi sagatavošanās darbi Zaļināšanas plāna izstrādei, to skaitā pieejamo datu apkopšana un apstrāde, lai novērtētu pašreizējo situāciju un identificētu problēmvietas gan izmantojot ekspertu zināšanas, gan iesaistot sabiedrību.

2023.gadā projekta norises laikā notika divas iedzīvotāju aptaujas:  viena par iedzīvotājiem svarīgākajām Cēsu zaļajām teritorijām un to funkcijām, otra – par vides problēmvietām Cēsīs. Balstoties uz aptaujās iegūto informāciju un virkni citiem datu slāņiem, biedrība Baltijas Vides Forums sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti ir sagatavojusi interaktīvu karšu pārlūku, kas pašvaldībā izmantojams ne tikai Zaļināšanas plāna gatavošanai, bet arī attīstības projektu plānošanai un pilsētvides uzlabošanai atbilstoši prognozētajām klimata pārmaiņām.

Pašlaik, 2024.gada vasarā turpinās datu pilnveide un jau rudens pusē tiks uzsākts darbs pie Cēsu pilsētas Zaļināšanas plāna izstrādes, iesaistot arī sabiedrību un ikvienu interesentu koprades procesā. Šajā laikā plānota arī interesentu iepazīstināšana ar pilsētai sagatavoto interaktīvo karšu pārlūku, kas ļauj novērtēt dažādus vides un klimata aspektus un to ietekmi uz pilsētas vidi un ārtelpu, iezīmējot uzlabojamās jomas un būtiskās vietas, kurām nepieciešams rast risinājumus.

Tāpat turpinās darbs pie projekta demonstrācijas vietas attīstīšanas, lai ieviestu dabā balstītus risinājumus noturībai plūdu gadījumā. Cēsu demonstrāciju vieta atradīsies Vintergravā aptuveni 10 ha platībā ar 258 ha lielu lietus ūdens noteces baseinu un, ieviešot dabā balstītus risinājums, tiks samazināta strauja lietusūdens un sedimentu notece uz Gauju, nodrošinot lietusūdens infiltrāciju un pašattīrīšanos.

Par projektu:

Aizvien biežākas postošas lietusgāzes un karstuma viļņi – ekstremālo laikapstākļu pieaugums klimata pārmaiņu rezultātā ir realitāte, ko uz savas ādas izjūtam jau šobrīd. Turklāt zinātnieku prognozes liecina, ka nākotnē šīs problēmas kļūs aizvien biežākas. Šī iemesla dēļ pilsētu pašvaldībām ir ļoti būtiski strādāt pie pielāgošanās klimata pārmaiņām jau tagad. Efektīvs rīks pilsētu klimatnoturības paaugstināšanai un iedzīvotāju labbūtības uzlabošanai ir pārdomāta zaļo teritoriju plānošana, kā arī dabā balstīto risinājumu ieviešana problēmu risināšanai. No 2022.gada trīs Latvijas pilsētās – Rīgā, Cēsīs un Valmierā – tiek īstenots LIFE LATESTadapt projekts, kura mērķis ir palielināt pilsētu teritoriju noturību pret ekstremāliem laikapstākļiem ar zaļās infrastruktūras risinājumu palīdzību. Projekta gaitā pilsētās tiek veiktas dažādas darbības klimata noturības uzlabošanai, to skaitā veidoti dabā balstīti risinājumi, kā arī izstrādāti plānošanas dokumenti – Zaļināšanas plāni, lai veicinātu ilgstpējīgu pilsētu zaļo teritoriju apsaimniekošanu ilgtermiņā. 

Datums: 2024. gada 8. jūlijs