Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

NVA aicina pieteikties atbalsta pasākumam "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā"

NVA aicina pieteikties atbalsta pasākumam "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā"

ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 atbalsta pasākums “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” NVA aicina biedrības un nodibinājumus pieteikties līdz šī gada 21. maijam.

 

Pasākuma mērķis:

 • atbalsts Jauniešu darbam sabiedrības labā;
 • biedrību un nodibinājumu statūtos noteikto funkciju nodrošināšana kas vērsta uz jauniešu aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā, neveicinot saimniecisko darbību komerciāliem mērķiem, kas kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, bez nolūka gūt peļņu.

Pasākuma mērķa grupa:

 • jaunietis bezdarbnieks vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot),
 • atrodas Aģentūras uzskaitē, kuras administratīvajā teritorijā tiks organizēts Pasākums;
 • izteicis vēlmi dalībai Pasākumā un tā reģistrēta Informācijas sistēmā;
 • atbilst biedrības/nodibinājuma izvirzītajām vēlmēm attiecībā uz bezdarbnieka darba pieredzi un izglītību;
 • atkārtota jaunieša bezdarbnieka iesaiste Pasākumā iespējama ne ātrāk kā 12 mēnešus pēc iepriekšējās dalības pabeigšanas.

Pasākumu organizē un īsteno Aģentūra sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām – biedrībām/nodibinājumiem (izņemot politiskās partijas) (turpmāk - nevalstiska organizācija).

Iesaistes ilgums Pasākumā – no diviem līdz sešiem mēnešiem.

Pasākuma īstenotājiem nevalstiskām organizācijām jāievēro šādi nosacījumi:

 • nevalstiska organizācija reģistrēta normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;
 • nevalstiskai organizācijai ir licence, akreditācijas lapa vai sertifikāts attiecīgo pakalpojumu sniegšanai, ja tā nepieciešamību nosaka normatīvie akti;
 • pēdējā gada laikā nevalstiskā organizācija nav pārkāpusi līgumu par Aģentūras organizēto aktīvo nodarbinātības Pasākumu īstenošanu;
 • nevalstiskai organizācijai nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents netiek likvidēts;
 • nevalstiskai organizācijai nav nodokļu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, parādu vai ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā nepārsniedz 150 euro;
 • Pasākuma īstenošanas vietā ir atbilstošs materiāli tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams Pasākumu īstenošanai;
 • Pasākuma darba vide atbilst darba drošības prasībām;
 • ja Pasākumā tiks iesaistīts jaunietis bezdarbnieks ar invaliditāti, Pasākuma īstenošanas vietas telpa/vide ir funkcionāli pielāgota, tam, lai nodrošinātu jauniešiem bezdarbniekiem ar invaliditāti, iespēju iekļūt un brīvi pārvietoties pasākuma īstenošanas vietā, veicot nepieciešamos amata pienākumus.

Slēdzot līgumu Aģentūra ar nevalstiskajām organizācijām nodrošina, ka līgumā iekļauj šādus pienākumus:

 • noslēgt līgumu ar mērķa grupas bezdarbnieku par dalību pasākumā;
 • nodarbināt mērķa grupas bezdarbnieku nevalstiskajā organizācijā piecas dienas nedēļā, ne mazāk kā 4 stundas dienā un ne vairāk kā 8 stundas dienā, atbilstoši darba laika grafikam, kas noteikts līgumā ar jaunieti bezdarbnieku.

Aģentūra nevalstiskajām organizācijām nodrošina šādu finanšu atbalstu Pasākuma īstenošanai:

 • jaunieša ikmēneša stipendija proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām. Stipendijas apmērs ir 10,00 euro dienā;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanas izdevumu segšanai;
 • izdevumu segšanai par tādu veselības pārbaužu veikšanu pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem, kuras paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm;
 • ja pasākumā tiks iesaistīts bezdarbnieks ar invaliditāti, nepieciešamības gadījumā pasākuma īstenošanas vieta viņam jāizveido dzīves vietā vai funkcionāli jāpielāgo darba vide.

 

Kā nevalstiskajām organizācijām pieteikties dalībai Pasākumā?

 1. Solis

Aizpildi pieteikuma formuun pievieno norādīto informāciju. Ja rodas neskaidrības, sazinies ar tuvāko NVA filiāli(pieteikuma veidlapu iespējams saņemt arī NVA filiālēun aizpildīt ar koordinējošā eksperta palīdzību).

 1. Solis

Aizpildīto pieteikumu iesniedz vai nosūta pa pastu NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots izveidot darba vietu.

 1. Solis

NVA filiāle organizē Aktīvo nodarbinātības un atbalsta pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kura izskata pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt nevalstiskajai organizācijai Pasākuma īstenošanu.

 1. Solis

NVA filiāle rakstveidā informē nevalstisko organizāciju par pieņemto lēmumu un, pozitīvas atbildes gadījumā aicina mēneša laikā no komisijas lēmuma pieņemšanas dienas, slēgt līgumu.

 

Pretendentu iesniegtos pieteikumus komisija izvērtē saskaņā ar:

Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu aktīvo nodarbinātības un atbalsts pasākumu īstenotāju izvēles komisijas nolikumu.

 

Tālrunis Nr.29520698

Datums: 2020. gada 13. maijs