Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sociālie darbinieki iesaistīti pētījumā par ģimenes asistenta pakalpojuma lietderību

Jau vienu gadu Cēsu novada Sociālā dienesta un  Labklājības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā projekta “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās“ (projekta Nr. 9.2.1.1./15/I/001) aktivitātes “Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana” ietvaros īstenotajā pilotprojektā Cēsu novada ģimenēm ar bērniem ir iespējas saņemt  ģimenes asistenta pakalpojumu.

Visa pilotprojekta termiņa laikā paralēli ģimenes asistenta pakalpojuma sniegšanai, Cēsu novada Sociālā dienesta darbinieki iesaistās  pētījumā ar mērķi nodrošināt pierādījumos balstītu informāciju par pilotprojektā iesaistīto apmācīto speciālistu sniegtā ģimenes asistenta pakalpojuma lietderību un efektivitāti, par pakalpojuma ietekmi uz ģimeņu/personu sociālo situāciju.

Pētījuma ietvaros tiek izvērtēts ne tikai pilotprojektā laikā īstenotais ģimenes asistenta pakalpojums, bet arī pieejamo sociālo pakalpojumu saturs, kas tiešā vai pastarpinātā veidā saistīts ar ģimenes asistenta pakalpojumam pietuvināta atbalsta sniegšanu dažādām klientu grupām, kā piemēram- sociālais mentors, sociālais rehabilitētājs, atbalsta personas pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem un citi.

Pētījuma īstenošanai Labklājības ministrija piesaistījusi pakalpojuma sniedzēju- pētniecības organizāciju un tas norisināsies visā pilotprojekta termiņa laikāun pēc pilotprojekta beigām.

Pētījums tiek īstenotas ar mērķi ne tikai aprobēt ģimenes asistenta pakalpojumu un veidot strukturētu sociālo pakalpojumu sistēmu, bet arī, balstoties uz veikto analīzi, izdarīt secinājumus par sociālo pakalpojumu darbības atšķirīgajiem aspektiem un efektivitāti un piedāvāt iespējamos uzlabojumus.  Tas dos iespēju arī pilnveidot pakalpojuma aprakstu, apmācību programmas saturu.

Lai pētījuma rezultāti būtu kvalitatīvi un atbilstoši faktiskajai situācijai, ir nepieciešams mums iesaistīties un sadarboties ar pētījuma īstenotājiem. Viens no svarīgākajiem sadarbības aspektiem ir nepieciešamās informācijas sniegšana gan par tām ģimenēm/personām, kurām tiek nodrošināts ģimenes asistenta pakalpojums, gan arī par citām ģimenēm/personām,  kuras ir sociālo dienestu redzeslokā, bet kurām ģimenes asistenta pakalpojums netiek nodrošināts.

Ņemot vērā, ka minētās informācijas iegūšanai un rezultātu apkopošanai sociālajiem darbiniekiem ir nepieciešams ieguldīt ievērojamu sava darba, resursu un laika apjomu, Labklājības ministrija piedāvā ārpus kārtas un prioritāri nodrošināt dalību klātienes mācībās apgūstot dažādas jaunas metodikas darbā ar dažādām klientu mērķa grupām.

Kādi būs šī pētījuma rezultāti, to rādīs laiks.

Datums: 2022. gada 2. februāris