Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pieejams pakalpojums “Mediācija civillietās"

Pieejams pakalpojums “Mediācija civillietās"

Mediācija kā strīdu risināšanas veids sniedz pusēm iespēju ietaupīt līdzekļus un laiku, pašām pieņemt savām interesēm atbilstošu lēmumu, saglabāt savstarpējās attiecības un turpināt sadarbību nākotnē. Projekta laikā sertificēta mediatora pakalpojumu būs iespējams saņemt visa veida civiltiesisku strīdu risināšanai, tai skaitā: darba lietās; mantojuma lietās; saistību tiesībās; komerclietās; nekustamo īpašumu jautājumos; citos civiltiesiskos strīdos. Šī ir iespēja risināt domstarpības konfidenciālā procesā. 

Kas?

 • Bezmaksas konsultācijas* un atbalsts strīda risināšanai mediācijas ceļā;
 • Bezmaksas mediācija civillietās** līdz 5h:
  • trūcīgām un maznodrošinātām personām;
  • personām, kuras atbrīvotas no tiesas izdevumu samaksas.
 • 80% apmērā apmaksātas mediācijas civillietās līdz 5h ikvienam. Līdzmaksājums no puses 5 eiro par stundu.

*Konsultācijas tiek sniegtas ikvienam, tostarp, valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, kuru klientiem ir radies civiltiesisks strīds. Strīda izskatīšana tiesā nav šķērslis mediācijas norisei.

**Piemēram, darba lietās, strīdos ar izīrētāju, parādu piedziņas lietās, nekustamo īpašumu jautājumos, mantojuma lietās, strīdos par līgumu izpildi, saistību tiesībās, komerclietās un citos civiltiesiskos strīdos.

Kad?
Līdz š.g. 21. decembrim.

Kur?

 • Attālināti visā Latvijā.
 • Klātienē pēc iepriekšēja pieraksta – Rīgā, Lomonosova ielā 10 un Jelgavā, Dambja ielā 12.

Kā saņemt pakalpojumu?
Ikviens ir aicināts sazināties ar mediācijas koordinatoru:
Tālrunis: 28050777, 63082191
E-pasts: mediacija@smp.lv, sanita.titova@tiesas.lv

Darba laiks:
Pirmdienās plkst. 8.30 – 19.00
Otrdienās plkst. 8.30 – 17.00
Trešdienās plkst. 8.30 – 19.00
Ceturtdienās plkst. 8.30 – 17.00
Piektdienās plkst. 8.30 – 16.00

Mediācijas koordinators:

 • konsultēs par mediācijas piemērotību konkrētā strīda risināšanai,
 • palīdzēs sazināties ar otru pusi (ja nepieciešams),
 • sniegs atbalstu valsts sertificēta mediatora izvēlē,
 • pierakstīs uz pirmo mediācijas sesiju pie mediatora.

Aicinām zvanīt arī, ja radušās šaubas par mediācijas piemērotību. Mediācijas koordinators palīdzēs!

Papildu informācija:
Sazinoties ar mediācijas koordinatoru un www.sertificetimediatori.lv

Pilotprojekta “Mediācija civillietās” apraksts

Eiropas Padome sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Sertificētu mediatoru padomi īsteno projektu Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas ietvaros “Pieejas tiesiskumam stiprināšana Latvijā, veicinot mediācijas un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pakalpojumus, kā arī atbalstot tiesu politikas attīstību un paaugstinot tiesas vadības kvalitāti”. Šī projekta ietvaros no 19. oktobra līdz 21. decembrim tiek īstenots pilotprojekts “Mediācija civillietās”.

Projekta laikā ikvienam interesentam bez maksas ir pieejams mediācijas koordinatora atbalsts, kā arī sertificēta mediatora vadīts mediācijas process civillietās.

Ja puses tiks novirzītas mediācijai ar koordinatora starpniecību, tām būs iespēja saņemt no projekta līdzekļiem daļēji apmaksātu (80% apmērā) mediācijas pakalpojumu. Projekta ietvaros pusēm tiek nodrošinātas pirmās piecas mediācijas sesijas (katra 60 minūšu apmērā), ko vada sertificēts mediators, ar minimālu katras puses līdzmaksājumu 5 eiro apmērā par katru sesiju. Līdzmaksājums nav jāsedz personām, kuras ir atbrīvotas no tiesas izdevumu samaksas ar tiesneša lēmumu, kā arī personas, kas atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām.

Mediācija projekta ietvaros pieejama visā Latvijas teritorijā. Projekta iespējas var izmantot ikviens interesents – gan fiziskas, gan juridiskas personas, gan personas, kuru strīds jau tiek skatīts kādā no Latvijas tiesām, gan personas, kuru strīds nav nonācis līdz tiesai.

Svarīgi! Mediācijas koordinators interesentus klātienē pieņem tikai pēc iepriekšēja pieraksta!

Datums: 2020. gada 24. novembris