Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pakalpojumi personām ar invaliditāti - aktuāli un pieprasīti

Pakalpojumi personām ar invaliditāti - aktuāli un pieprasīti

Šobrīd pieprasījums pēc Invalīdu habilitācijas dienas centra (turpmāk - IHDC) pakalpojumiem ir pieaudzis, esošās telpas ir kļuvušas par mazu, lai vienlaicīgi varētu uzņemt vairāk kā desmit klientus. Lai personām ar invaliditāti un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem varētu nodrošināt kvalitatīvus sabiedrībā balstītus pakalpojumus pēc iespējas tuvāk mājām, šobrīd saistībā ar deinstitucionalizācijas procesu Cēsīs tiek realizēti divi nozīmīgi projekti:

  • ESF projekts “Vidzeme iekļauj”, Nr. 9.2.2.1/15/I/00, ar mērķi personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošināt nepieciešamos rehabilitācijas pakalpojumus, speciālistu konsultācijas pilnvērtīgas attīstības un dzīves kvalitātes veicināšanai.
  • ERAF projekts “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Cēsis””, identifikācijas Nr. 9.3.1.1/18/1/006, ar mērķi paplašināt Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” (turpmāk - Aģentūra)  esošos pakalpojumus, izveidojot jaunu sociālo pakalpojumu centru.

Kopš 2018. gada ESF projekta “Vidzeme iekļauj” gaitā deviņi Centra klienti kopā ir saņēmuši 270 fizioterapeitu individuālās konsultācijas. Fizioterapijas konsultācijas ne tikai ir uzlabojušas katra klienta veselību, bet arī ir iemācījušas, kā pašam sev palīdzēt, atgūt ticību saviem spēkiem un spējām.

Kāda klienta mātes teiktais: 

“Pēc saņemtajām fizioterapeita konsultācijām esmu pamanījusi, ka mans dēls ir kļuvis fiziski un psihiski noturīgāks. Viņš vairāk un veiksmīgāk kustas, biežāk izmanto rokas, ir priecīgāks kopā ar pārējiem ģimenes locekļiem. Ir tik patīkami redzēt šos panākumus!”.

Projektā trīs klienti kopā saņēmuši 20 ergoterapeita individuālās konsultācijas. Personu ģimenes locekļi tika konsultēti jaunu tehniku apgūšanā un palīglīdzekļu izmantošanā, lai atvieglotu un sekmētu neatkarību personīgajā aprūpē, mazinātu vides barjeras un nodrošinātu katra specifiskās vajadzības. Tika konsultēti arī IHDC darbinieki pareizas darba vides pielāgošanai katras personas funkcionālajām spējām. Personu ar GRT ģimenes locekļi ir atzinīgi novērtējuši īsākā laika periodā gūtos pozitīvos rezultātus.

Pēc konsultācijām klienta māte atzina:

Esmu iedvesmota, manī ir radies spēks un cerība. Tomēr viņa var, tomēr viņa spēj un saprot…”.

Projekts devis iespēja divām personām izmantot īslaicīgas sociālās aprūpes jeb atelpas brīža pakalpojumu biedrībā “Cerību spārni”. Šiem klientiem īslaicīgā sociālā aprūpe un uzraudzība pie pakalpojuma sniedzēja tika nodrošināta vienu vai vairākas diennaktis, tādējādi dodot iespēju vecākiem iegūt laiku sev.

Kādas jaunietes mātes teiktais:

Regulāri, reizi mēnesī apmeklēju “Velku biedrības” organizētās atbalsta grupas vecākiem, kuri audzina bērnus ar funkcionāliem attīstības traucējumiem. Vienmēr esmu tajās paudusi viedokli par atelpas brīža pakalpojuma nepieciešamību. Šis ir neatsverams pakalpojums to bērnu vecākiem, kuriem par saviem bērniem jārūpējas 24 stundas diennaktī. Mēs arī mēdzam slimot, mēs arī esam pelnījuši laiku atpūtai un sevis pilnveidošanai. Sajūta, ka bērns ir atstāts drošajās profesionāļu rokās, ir nomierinoša un tās ir reizes, kad kaut uz pāris dienām, var atslābt un veltīt laiku sev.”.

Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” IHDC savu darbību uzsāka 2011.gadā ESF projekta “Invalīdu habilitācijas - dienas centrs”, (identifikācijas Nr. 1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/094) gaitā, lai personas ar GRT pilnveidotu sociālās un funkcionālās prasmes, palielinātu pašnoteikšanās un pašaprūpes spējas, integrētos sabiedrības dzīvē, savukārt paši vecāki varētu iekļauties darba tirgū, rastu laiku sevis pilnveidošanai un atpūtai.

Datums: 2021. gada 26. janvāris