Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Ģimenes asistenta pakalpojums - reāls atbalsts ģimene

Turpinās Labklājības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā projekta “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās“ (projekta Nr. 9.2.1.1./15/I/001) aktivitātes “Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana” ietvaros īstenotajā pilotprojektā. Ģimenes asistenta pakalpojumu Cēsu novadā šobrīd saņem piecas ģimenes ar bērniem.

Ģimenes asistenta pakalpojums ir profesionāls resurss sociālajiem darbiniekiem un ļoti nozīmīgs kā individuāla palīdzība tādās būtiskās sociālā darba jomās kā preventīvais sociālais darbs, sociālais darbs ar gadījumu, krīzes intervence darbā ar ģimenes asistenta mērķa grupām (tai skaitā personas ar garīga rakstura traucējumiem, ģimenes ar bērniem un jaunieši pēc ārpusģimenes aprūpes).

Ģimenes asistents ir reāls atbalsts ģimenei, jo nodrošina praktisku palīdzību:

  • asistēšanu, atbalstu un palīdzību bērna aprūpes un higiēnas nodrošināšanā;
  • asistēšanu un izglītošanu bērna veselības aprūpes nodrošināšanā;
  • izglītojošu atbalstu izpratnes veidošanai par bērna vispārējo attīstību, vecumposma īpatnībām un vajadzībām;
  • izglītojošu un emocionālu atbalstu un asistēšanu bērnu un vecāku rotaļu, sadarbības organizēšanā;
  • atbalsta sniegšanu un izglītošanu mājsaimniecības vadīšanā un budžeta plānošanā;
  • atbalsta sniegšanu un izglītošanu brīvā laika plānošanā un cita veida prasmju attīstīšanā;
  • atbalstu pašaprūpes prasmju attīstīšanā un uzlabošanā;
  • izglītojošs atbalstu vecāku veselības aprūpes jautājumu risināšanā;
  • atbalstu un palīdzību pastāvīgas dzīves prasmju un iemaņu attīstīšanā;
  • atbalstu saskarsmē ar fiziskām un juridiskām personām.

Ģimenes asistents tiek piesaistīts ar konkrētu mērķi un strādā uz konkrētām klienta un ģimenes vajadzībām par kurām sociālais darbinieks iepriekš ir vienojies ar klientu. Pakalpojums tiek nodrošināts individuāli, klienta dzīvesvietā. Ģimenes asistenta sadarbība ar klientu/ģimeni parasti ir uz laiku līdz 6 mēnešiem, vismaz sākumā, proti, līdz 10 stundām nedēļā vienai ģimenei. Atbilstoši klienta vajadzībām, ģimenes asistenta pakalpojuma saņemšanas laiks var tikt pagarināts.

Datums: 2021. gada 1. maijs