Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atbalsts Černobiļas atomelektrostacijas seku likvidēšanas dalībniekiem

Atbalsts Černobiļas atomelektrostacijas seku likvidēšanas dalībniekiem

Saskaņā ar Cēsu novada domes 2022.gada 24.marta veiktajiem grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.24 “Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem” Cēsu novada Sociālais dienests aicina Černobiļas atomelektrostacijas seku likvidēšanas dalībniekus pieteikties pabalstam.

Pabalstu piešķir vienu reizi kalendārā gadā bez personas ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas, ja pabalsta pieprasītājs attiecīgajā kalendārā gadā šāda veida pabalstu nav saņēmis citā pašvaldībā. Pabalsta apmērs ir 50,00 euro.

Lai saņemtu pabalstu, iedzīvotājiem Cēsu novada Sociālajā dienestā jāiesniedz:

  • Iesniegums;
  • Černobiļas atomelektrostacijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecība (klātienē- jāuzrāda, sūtot ar e-pasarkstu parakstītu iesniegumu jāpievieno kopija).

Pieteikumu atbalsta saņemšanai var iesniegt:

  • klātienē kādā no Cēsu novada Sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšanas vietām (pēc iepriekšēja pieraksta);
  • sūtot uz e-pasta adresi sd@cesunovads.lv (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu).

Neskaidrības vai jautājumu gadījumā aicinām sazināties pa tālruni 29358187

Datums: 2022. gada 29. aprīlis