Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atbalsts bez vecāku gādības palikušiem bērniem

Atbalsts bez vecāku gādības palikušiem bērniem

Cēsu novadā dzīvojošiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī audžuģimenēm un aizbildņiem pieejami vairāki atbalsta veidi.  

Vienreizēja pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai apmērs bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam (pēc pilngadības sasniegšanas) ir 218 eiro, bērnam ar invaliditāti kopš bērnības – 327 eiro. Lai iegādātos sadzīves priekšmetus un mīksto inventāru pieejams vienreizējs pabalsts 820,05 eiro apmērā. Savukārt ikmēneša izdevumu segšanai bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš sekmīgi apgūst vispārējās vai profesionālās izglītības, vai augstskolas studiju programmu, paredzēts pabalsts 109 eiro mēnesī, bērnam ar invaliditāti kopš bērnības – 163 eiro mēnesī. Mājokļa pabalstu izvērtē, aprēķina un piešķir, ievērojot Ministru kabineta noteiktās mājokļa pabalsta aprēķināšanai paredzētās izdevumu normas. 

Lai sniegtu atbalstu audžuģimenēm, Cēsu novada pašvaldība piešķir pabalstu bērna uzturam: līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai pabalsta apmērs ir 215 eiro mēnesī, no septiņiem gadiem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 258 eiro mēnesī. Bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei atvēlēti 30 eiro mēnesī. Uzņemot bērnu ģimenē, audžuģimene saņem vienreizēju atbalstu 20 % apmērā no valstī noteiktās minimālās algas. Katrs audžuģimenē uzņemtais bērns saņem pabalstu 30 eiro apmērā, uzsākot mācību gadu.  

Aizbildnim pienākumu pildīšanai noteikts atbalsts 400 eiro gadā. Uzņemoties aizbildnību, aizbildnis saņem vienreizēju atbalstu 20 % apmērā no valstī noteiktās minimālās algas. Katrs aizbildniecībā esošais bērns ik gadu saņem pabalstu 30 eiro apmērā, uzsākot mācību gadu. 

Atbalsts bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 200 eiro gadā paredzēts sociālās rehabilitācijai, t.sk. psiholoģiskās palīdzības vai sociālās rehabilitācijas izdevumiem. 

Atbalstu nodrošina saskaņā ar Cēsu novada domes saistošiem noteikumiem Nr.10  “Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm, un aizbildņiem”. 

Lai saņemtu plašāku informāciju, aicinām iedzīvotājus personīgi vērsties kādā no Cēsu novada Sociālā dienestā apmeklētāju pieņemšanas vietām Cēsīs, Līgatnē, Priekuļos, Amatā, Pārgaujā, Vecpiebalgā vai Jaunpiebalgā vai rakstīt uz e-pastu: sd@cesunovads.lv 

Jautājumu/neskaidrības gadījumos zvanīt: tālr. 29358187 (Sociālās palīdzības nodaļa), tālr. 29327436 (Ģimeņu ar bērniem atbalsta nodaļa). 

Datums: 2022. gada 14. aprīlis