Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pieejams finansējums Cēsu novada kopienu iniciatīvu projektiem

Pieejams finansējums Cēsu novada kopienu iniciatīvu projektiem

Lai stiprinātu pilsonisko sabiedrību Cēsu novadā, sekmētu kopienu projektu realizāciju, kā arī finansiāli atbalstītu kopienu iniciētus un sagatavotus projektus, apstiprināts Cēsu novada kopienu iniciatīvu projektu konkursa nolikums.

Konkursa mērķis ir veicināt kopienu iniciatīvas un sabiedriskā labuma darbību Cēsu novadā, tādēļ tajā var tikt īstenoti sabiedriska labuma projekti jomās, kas ir svarīgi un aktuāli vietējai sabiedrībai vai tās daļai. Viena projekta maksimālais pašvaldības līdzfinansējums – 800 EUR. Konkursam pieejamais pašvaldības kopējais līdzfinansējums ir 20 000 EUR.

Konkursā var piedalīties:

 • nereģistrētas iedzīvotāju grupas, kurās katra dalībnieka dzīvesvieta ir reģistrēta Cēsu novada administratīvajā teritorijā;
 • sabiedriskas organizācijas, kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Cēsu novadā vai kuras darbība tiek realizēta Cēsu novada administratīvajā teritorijā.

Konkursā atbalstīs projektu pieteikumus:

 • teritorijas labiekārtošanā;
 • vides aizsardzībā;
 • materiāli tehnisko līdzekļu radīšanā izglītojošām, kultūras, sporta un sociālajām norisēm;
 • mūžizglītībai, brīvā laika pavadīšanas daudzveidības un kvalitātes sekmēšanai;
 • kultūrvēsturisko mantojumu saglabāšanai, integrējot to mūsdienu sabiedrībā;
 • sociāli mazaizsargāto grupu integrācijai;
 • informācijas aprites pilnveidošanai;
 • sabiedrības labklājību sekmējošas sociālo un tehnoloģisko inovāciju ieviešanā.

Projekta pieteikumā jāiekļauj:

 • pieteikuma veidlapu, kas ietver projekta izmaksu tāmi;
 • ja projekta realizēšanai tiek iegādāta prece, tam ir jābūt pamatotam, ka preces iegādei nav nomas alternatīvas un ka tās iegāde tiks izmantota sabiedriskajam labumam, ne peļņas gūšanai. Plānojot preces iegādi, projekta pieteikuma pielikumā pievieno preču vai produktu parauga attēlu, kā arī tā cenu pamatojošu divu piegādātāju cenu salīdzinājumu;
 • ja projekta realizēšanai tiek īstenota publiskās ārējās vai iekšējās vides uzlabošana, tad projekta pieteikuma pielikumā pievieno skici, informāciju par zemes vienību, saskaņojumu ar zemes īpašnieku;
 • citus dokumentus, kuri var būt būtiski projekta izvērtēšanai.

Projekta pieteikuma dokumentus ar norādi “Pieteikums iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursam” var iesniegt līdz šī gada 19.jūnija plkst.23.59:

 • elektroniski, rakstot uz e-pastu dome@cesunovads.lv;
 • personiski Pašvaldības klientu apkalpošanas centros;
 • sūtot Cēsu novada pašvaldībai pa pastu uz adresi: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads,  LV-4101.

Konkursa koordinatori un kontaktpersonas:

 • Amatas apvienības pārvalde  Elita Eglīte (26537849, elita.eglite@cesunovads.lv)
 • Priekuļu apvienības pārvalde Evita Šīrante (28828797, evita.sirante@cesunovads.lv)
 • Jaunpiebalgas apvienības pārvalde Dace Bišere-Valdemiere (26482506, dace.bisere@cesunovads.lv)
 • Līgatnes apvienības pārvalde Līga Medne (28621813, liga.medne@cesunovads.lv)
 • Vecpiebalgas apvienības pārvalde – Andris Lapiņš, (26106679, andris.lapins@cesunovads.lv)
 • Pārgaujas apvienības pārvalde Agita Kazerovska (27826615, agita.kazerovska@cesunovads.lv)
 • Cēsu pilsēta un Vaives pagasts  Evija Atvara (26687719, evija.atvara@cesunovads.lv)

Konkursa nolikums ŠEIT

 

Datums: 2023. gada 25. maijs