Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Noteiktas vienotas nodevas par būvatļaujas izsniegšanu un būvniecības ieceres akceptu

Cēsu novada dome pieņēmusi saistošos noteikumus, kas nosaka visā teritorijā vienotas nodevas un kārtību būvatļaujas izdošanai vai būvniecības ieceres akceptam.

Nodeva par būvatļaujas saņemšanu 50 % apmērā maksājama pēc būvatļaujas saņemšanas. Atlikušie 50 % maksājami, saņemot atzīmi par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi. Maksājumu apliecinošs dokuments par nodevas samaksu būvvaldē iesniedzams kopā ar iesniegumu par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi. Persona var samaksāt nodevu arī pilnā apmērā, saņemot būvatļauju.

Savukārt nodeva par būvniecības ieceres akceptu maksājama pilnā apmērā, saņemot būvniecības ieceres akceptu. Maksājumu apliecinošs dokuments par nodevas samaksu iesniedzams būvvaldē kopā ar būvniecības ieceri. Ja būvniecības iecere netiek realizēta, iekasēto nodevu neatmaksā. Ja būvvalde pieņem lēmumu noraidīt būvniecības ieceri, nodeva personai tiek atmaksāta.

Būvatļaujas izsniegšana

Nodevas apmērs EUR bez PVN

II grupas ēka

60,00

III grupas ēka

120,00

II grupas inženierbūve

60,00

III grupas inženierbūve

120,00

Būvniecības ieceres akcepts

Nodevas apmērs EUR bez PVN

I, II vai III grupas ēka

20,00

I, II vai III grupas inženierbūve

20,00

 

No nodevas samaksas atbrīvoti:

  • persona ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti un politiski represētās personas, ja tās veic būves projektēšanu un būvniecību sev piederošā dzīvokļa īpašumā, viendzīvokļa dzīvojamajā mājā vai palīgēkā;
  • būvatļaujas saņēmējs, ja būvniecība pilnīgi vai daļēji tiek veikta ar Cēsu novada pašvaldības finansējumu, kā arī gadījumos, kad būvniecība nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Datums: 2022. gada 11. maijs