Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izsludināts konkurss uz Līgatnes apvienības pārvaldes vadītāja amatu

Izsludināts konkurss uz Līgatnes apvienības pārvaldes vadītāja amatu

Cēsu novada pašvaldība aicina darbā Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldes vadītāju.

Mēs aicinām darbā Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldes (turpmāk - Apvienības pārvalde) vadītāju, kurš vai kura spēj veiksmīgi vadīt komandu un dot ieguldījumu attīstot Cēsu novadu un nodrošinātu Cēsu novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) sniegto pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem.

Ja saskati iespējas un vēlies palīdzēt Cēsu novadam augt, tad pievienojies mūsu komandai!

Apvienības pārvaldes vadītāja galvenie amata pienākumi:

 • vadīt, plānot, organizēt un nodrošināt konkrētās Apvienības pārvaldes efektīvu darbību, atbilstoši Pašvaldības attīstības ilgtermiņa un īstermiņa mērķiem;
 • plānot Apvienības pārvaldes darbībai un attīstībai nepieciešamos finanšu, personāla un tehnisko resursu apjomu, kontrolēt un nodrošināt piešķirto līdzekļu un resursu racionālu izlietojumu;
 • nodrošināt konkrētās Apvienības pārvaldes pārvaldīšanā esošo Pašvaldības nekustamā īpašuma un kustamās mantas apsaimniekošanu (uzturēšanu);
 • organizēt un nodrošināt komunālos pakalpojumus, gādāt par teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību;
 • pārzināt un atbildēt par konkrētajā apvienībā sniedzamo Pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību un kvalitāti;
 • risināt infrastruktūras apsaimniekošanas, attīstības un investīciju piesaistes jautājumus;
 • sagatavot domes lēmumu, pašvaldības saistošo noteikumu un rīkojumu projektus, u.c.

Apvienības pārvaldes vadītāja amata kandidātam tiek izvirzītas šādas izglītības un profesionālās pieredzes prasības:

 • augstākā izglītība;
 • vismaz 3 gadu darba pieredze vadošā amatā (cilvēkresursu vadīšana, budžeta plānošanas un izpildes kontrole, projektu sagatavošanas un ieviešanas vadīšana);
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī un angļu valodas un / vai citas ES oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • pieredze valsts pārvaldes, pašvaldības iestādē vai pašvaldības kapitālsabiedrībā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • zināšanas par valsts pārvaldes, pašvaldības darbu un administratīvo procesu iestādē;
 • zināšanas un pieredze iestādes darba organizēšanā, tajā skaitā izpratne par iestādes budžeta plānošanu un izpildes kontroli;
 • personāla vadības pieredze un zināšanas, kas ietver personāla plānošanu, personāla vadības stratēģijas, politikas un mērķu izvirzīšanu un ieviešanu iestādē, priekšzināšanas dažādības vadībā;
 • pieredze investīciju piesaistē, projektu sagatavošanas un ieviešanas vadīšanā;
 • labas prezentēšanas, plānošanas un organizatoriskās prasmes, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • komunikācijas un informācijas vadība, spēja komunicēt klātienē un izmantot aktuālākos tiešsaistes komunikācijas rīkus un paņēmienus;
 • digitālās prasmes augstā līmenī;
 • profesionāla pieredze juridisko jautājumu risināšanā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Apvienības pārvaldes amata kandidātam jāpiemīt šādām kompetencēm:

 • orientācija uz attīstību un rezultātu sasniegšanu;
 • konceptuāla, analītiska un stratēģiska domāšana;
 • spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • komandas vadīšana un darbinieku motivēšana;
 • organizācijas vērtību apzināšanās;
 • pārmaiņu vadība.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule (iekļaujot informāciju par atbilstību izvirzītajām prasībām, tai skaitā aprakstot pretendenta iepriekšējo vadības pieredzi un stilu);
 • dzīves gaitas apraksts (CV).

Mēs piedāvājam:

 • darba iespējas uz rezultātu vērstā, progresīvā pašvaldībā;
 • profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes;
 • veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvos noteiktajam;
 • stabilu atalgojumu (2000 EUR pirms nodokļu nomaksas).

Konkursā iesniedzamos dokumentus iesniegt personīgi (Cēsu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Cēsu novada Centrālajā administrācijā, Raunas ielā 4, Cēsīs) vai elektroniski, sūtot uz e-pastu vakances@cesunovads.lv ar norādi „Konkursam uz Līgatnes apvienības pārvaldes vadītāja amatu” līdz 2022.gada 10.augustam.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

Konkursa Nolikumu skatīt šeit.

Cēsu novada Apvienības pārvaldes nolikumu skatīt šeit.

"Informācija par personas datu apstrādi.
Pārzinis personas datu apstrādei ir Cēsu novada pašvaldības iestāde “Cēsu novada Centrālā administrācija”, Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101, tālrunis 64161800, elektroniskā pasta adrese: 
dome@cesunovads.lv.
Personas datu apstrādes nolūks – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.
Papildus informācija par personas datu apstrādi šī nolūka ietvaros pieejama mājaslapā 
www.cesis.lv sadaļā "privātuma politika".

Datums: 2022. gada 9. augusts