Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Īpašuma Skudru ielā 3 izsole

Īpašuma Skudru ielā 3 izsole
Cēsu novada pašvaldība atsavina pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Skudru ielā 3.
Cēsu novada pašvaldība atsavina pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Skudru iela 3, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0560, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 004 0560, platība 2181 m2, turpmāk – Izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 9300.00 EUR (deviņi tūkstoši trīs simti euro un 00 centi).

Izsoles solis – 100.00 EUR (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 930.00 EUR (deviņi simti trīsdesmit euro un 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0004000142344, ar norādi „Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Skudru iela 3, izsolei”.

Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2019. gada 26. septembrī plkst.14.00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2019. gada
25. septembrim plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā.
Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 64122161, kā arī internetā www.cesis.lv.

Izsoles noteikumi
Datums: 2019. gada 23. augusts