Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Ģimenes asistents – nozīmīgs komandas dalībnieks sociālajā darbā un atbalsts sociālā gadījuma vadīšanas procesā

Cēsu novada Sociālais  dienests jau 1,5 gadus iesaistās ESF līdzfinansētā projekta “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās“ (projekta Nr. 9.2.1.1./15/I/001) īstenotajā pilotprojektā “Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana”.

Dalība pilotprojektā ir devusi pārliecību par ģimenes asistenta, kā sociālās jomas profesionāļa,  nozīmīgumu un lomu sociālajā darbā un sociālā gadījuma vadīšanas procesā.

Būtiskākie ģimenes asistenta pakalpojuma sniegšanas ieguvumi:

  • sniedzot pakalpojumu augsta riska ģimenēm un  ģimenēm ar vājām bērnu aprūpes prasmēm, tiek apgūtas jaunas prasmes un iemaņas bērnu audzināšanā un aprūpē, tādējādi mazinot augstos riskus un veicinot bērna palikšanu bioloģiskajā ģimenē vai bērna atgriešanu ģimenē;
  • sniedzot pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem vai personām ar pazīmēm par garīga rakstura traucējumiem, kuras dzīvo sabiedrībā, tiek nodrošināts nepieciešamais atbalsts sociālo un sadzīves prasmju apgūšanā, sekmējot spējas risināt ar patstāvīgas dzīves organizēšanu saistītos jautājumus, veicinot minēto mērķa grupu klientu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū;
  • pakalpojuma sniegšana pilngadību sasniegušiem jauniešiem beidzoties ārpusģimenes aprūpei sniedz nepieciešamo atbalstu sociālo un sadzīves prasmju apgūšanā patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

Pēc administratīvi teritoriālās reformas, nebija iespējams ģimenes asistenta pakalpojumus nodrošināt visā novada teritorijā un nācās meklēt risinājumus situācijai. Tāpēc, Sociālais dienests ir  noslēdzis līgumu ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība” par ģimenes asistenta pakalpojuma/atbalsta personas pakalpojuma nodrošināšanu Cēsu novada pašvaldībā vēl 13 ģimenēm ar bērniem.

Datums: 2022. gada 2. augusts