Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Apstiprināts Cēsu novada 2023.gada budžets; pieaugums 14%

Apstiprināts Cēsu novada 2023.gada budžets; pieaugums 14%

Cēsu novada domes deputāti otrdien, 21.februārī, ar 12 balsīm par, četrām pret pieņēma pašvaldības 2023.gada budžetu, apstiprinot 96,533 miljonu eiro kopbudžeta ieņēmumus, kas ir par 14% vairāk nekā apstiprinātajā budžetā pērn. Kopbudžeta 2023.gada izdevumi plānoti 96,532 miljoni eiro jeb par 18% vairāk nekā pērn.

Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem 2023.gadā plānoti 35,953 miljoni eiro, kas ir par 26% vairāk nekā pērn. Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (89%) un nekustamā īpašuma nodoklim (8,7%).

“Budžeta prioritāte šogad, ņemot vērā lielos izmaksu pieaugumus visās pozīcijās, ir nodrošināt visu pašvaldības iestāžu, to darbības un sniegto pakalpojumu nepārtrauktību un atbalsta programmu turpināšanu,” akcentē Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.

Pēc viņa teiktā, neskatoties uz fiskālajiem izaicinājumiem, budžetā izdevies rast un piesaistīt līdzekļus dažādu infrastruktūras objektu – izglītības, satiksmes, uzņēmējdarbības – attīstībai visa novada teritorijā par kopumā aptuveni 20 miljoniem eiro.

Kā prioritātes 2023.gada budžetā noteiktas: pašvaldības iestāžu darba turpināšana un energoresursu pārvaldība, kājāmgājēju, velosipēdistu un vispārīgās transporta infrastruktūras drošības uzlabošana, Eiropas Savienības u.c. ārējo finanšu instrumentu piesaiste iedzīvotāju sociālajai aizsardzībai un digitālajai pratībai un ekonomikas digitālajai transformācijai, dzīvojamā fonda uzlabošanai un papildināšanai, aprites ekonomikas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības veicināšanai. Tāpat kā novada budžeta prioritātes izceltas: kvalitatīvas un konkurētspējīgas izglītības attīstība, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai, daudzveidīgas kultūrvides stiprināšana un dalība šī gada Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos.

No budžeta izdevumiem lielākais īpatsvars, 43%, paredzēts izglītības funkcijas finansēšanai. Kopumā izglītībai plānoti 40,861 miljons eiro. Izdevumos iekļauts finansējums pedagogu darba algu pieaugumam 900 eiro par likmi skolās un 1070 eiro par likmi pirmsskolās. Kopumā 1,126 miljoni eiro paredzēti ēdināšanas atvieglojumiem novada izglītības iestādēs, 546 700 eiro plānoti skolēnu pārvadājumiem, tāpat arī 2023.gadā pašvaldība nodrošinās peldēt apmācību 1.-4.klašu skolēniem novadā.

Ekonomiskajai darbībai no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānots tērēt 22% jeb 20,72 miljonus eiro. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem budžetā paredzēti 9,226 miljoni eiro jeb 10% no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Sociālās aizsardzības funkcijas veikšanai paredzēts finansējums 8,955 miljoni eiro jeb 9% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Funkcijai “Atpūta, kultūra, reliģija” pamatbudžetā plānoti 6,923 miljoni eiro jeb 7% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments, ar ko tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām iespējām.

Cēsu novada pašvaldības 2023.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumā “Par pašvaldību budžetiem”, Pašvaldību likumā, Likumā par budžetu un finanšu vadību, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos, Finanšu ministrijas rīkojumā Nr. 866 “Par valsts pagaidu budžetu 2023. gadam” un rīkojumā Nr. 794 “Par Pamatprincipiem valsts pagaidu budžeta 2023. gadam sagatavošanai un izpildei” un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Datums: 2023. gada 21. februāris