Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Apbūves tiesību izsole īpašumam Baltajā ielā 8

Apbūves tiesību izsole īpašumam Baltajā ielā 8

Cēsu novada dome 29.07.2021. ar lēmumu Nr.72 "Par nekustamā īpašuma Baltā iela 8, Cēsis, Cēsu nov., apbūves tiesības izsoli" (prot. Nr.4, 22.p.) nolēmusi piešķirt apbūves tiesību uz 30 (trīsdesmit) gadiem, rīkojot apbūves tiesības izsoli, Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošajam nekustamajam īpašumam Baltā iela 8, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 003 0094, kas sastāv no zemes gabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 003 0081), kopplatība 2001 m2.

Izsoles sākumcena tiek noteikta: EUR 660.00 (seši simti sešdesmit euro, 00 centi) gadā, bez PVN.

Apbūves tiesības ilgums: 30 (trīsdesmit) gadi.

Drošības nauda par Izsoles objektu 10% no izsoles sākumcenas, kas sastāda sastāda 66,00EUR (sešdesmit seši euro un 00 centi), jāieskaita Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, AS SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, ar norādi "Drošības nauda nekustamā īpašuma Baltā iela 8, Cēsīs, Cēsu nov., apbūves tiesības izsolei". Drošības nauda uzskatāma par samaksātu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā.

Apbūves tiesības izsole notiek 2021.gada 12.augustā plkst.14.00 Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., 2.stāvs, zāle.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2021.gada 11. augustam plkst. 12:00, Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., vai e-pasts aigars.kerpe@cesis.lv, Izziņas pa tālr. 26104449, A.Ķerpe.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov.,1.stāvā 104.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī ŠEIT.

Informācijas lapa par Izsoles objektu

Datums: 2021. gada 4. augusts