Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aktuālās pašvaldības izsoles

Aktuālās pašvaldības izsoles
Cēsu novada pašvaldība atsavina, saglabājot telpu lietošanas mērķi - ārstniecības funkcijas veikšana, pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē, Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu Nākotnes iela 10-22, Rīdzene, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 900 0007, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa Nr.22 ar kopējo platību 38,6 m2 un 386/16223 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes (zemes kopplatība 4313 m2), turpmāk – Izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 2 800.00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi).

Izsoles solis – 100.00 EUR (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 280.00 EUR (divi simti astoņdesmit euro un 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā:
Cēsu novada pašvaldība,
Reģ. Nr. 90000031048,
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101,
Banka: AS SEB banka,
Bankas kods: UNLALV2X,
Konts: LV51UNLA0004013130835,
ar norādi „Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Nākotnes iela 10-22, Rīdzene, izsolei”.

Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2019.gada 19.decembrī plkst.14.00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2019.gada
18.decembrim plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 64122161, kā arī internetā www.cesis.lv.

Izsoles noteikumi


Cēsu novada pašvaldība atsavina nekustamo īpašumu Gaujas iela 9-4, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 900 5179, kas sastāv no divistabu dzīvokļa Nr.4 ar kopējo platību 40 m2 un 400/6415 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgceltnēm un zemes (zemes kopplatība 4197 m2), turpmāk – Izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 3 000.00 EUR (trīs tūkstoši euro un 00 centi).

Izsoles solis – 100.00 EUR (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 300.00 EUR (trīs simti euro un 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība,
Reģ. Nr. 90000031048,
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101,
Banka: AS SEB banka,
Bankas kods: UNLALV2X,
Konts: LV51UNLA0004013130835,, ar norādi „Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Gaujas iela 9-4, Cēsis, izsolei”.

Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2019.gada 19.decembrī plkst. 14.30.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2019.gada 18.decembrim plkst. 12:00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 64122161, kā arī internetā www.cesis.lv.

Izsoles noteikumi
Datums: 2019. gada 12. novembris